Forfatterarkiv: Senioridraet

GSI Opstart Vinteraktiviteter

6. september kl. 19.00 i Gjessø Hallen, med

fordeling af spilletider.  

Bowls starter den 19. september kl. 19.00

Orientering om spilletider for Bowls og evt. indendørs Petanque kan aftales samme aften  

Mød op den den 6. september eller ring til Uwe Bahr  på tlf. 8681 4460

Gjessø Senior Idræt

Kan spille badminton i hallen

følgende tider:

Tirsdag fra. Kl. 21.00 til 23.00

Onsdag fra  kl. 19.00 til 23.00

og spille bowls i gymnastiksalen

Tirsdag fra kl. 19.00

Vedtægter vedt. marts 2017

Vedtægter for foreningen Gjessø Senior Idræt vedtaget marts 2017  

§ 1  Navn og hjemsted. 

Foreningens navn er Gjessø Senior Idræt G.S.I., og er hjemmehørende i Silkeborg Kommune. 

§ 2  Formål.

Foreningens formål er i et godt socialt samvær, at give ældre borgere i Gjessø og omegn mulighed for ved udøvelse af badminton og andre aktiviteter, at styrke og bevare en god fysik samt modvirke en aldersbetonet nedbrydelse af kroppens funktioner længst muligt. 

§ 3  Medlemskab. 

Alle der tilslutter sig foreningens formål, kan blive medlem. En enig bestyrelse kan ekskludere et medlem, der modarbejder foreningens formål. Denne eksklusion kan af det berørte medlem indankes for den førstkommende generalforsamling

§ 4  Ledelsesform  

Generalforsamlingen er G. S. I.´s øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned. Indkaldelse til generalforsamling, såvel ordinær som ekstraordinær, sker med mindst 14 dages varsel, ved særskilt meddelelse via e-mail adresse til hvert enkelt medlem, med angivelse af dagsorden. Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. 

På ordinær generalforsamling foretages følgende: 

Valg af dirigent. 1. Bestyrelsens beretning og godkendelse heraf. 2. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse. 3. Fastsættelse af kontingent. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg til bestyrelse. 6. Valg af 2 suppleanter. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt. 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 25% af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden en måned efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen. De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i foreningens protokol, der underskrives af dirigenten samt mindst 3 bestyrelsesmedlemmer

§ 5  Ledelsesform. 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at der i lige år vælges 2 medlemmer og i ulige år 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted.  

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Personer, der ikke er medlemmer af bestyrelsen, men ansvarlige ledere af aktiviteter, har ret til, uden stemmeret, at deltage i bestyrelsesmøder, hvor emner, der vedrører de pågældende aktiviteter behandles.

§ 6 Stemmeret og afstemninger. 

Generalforsamlingen træffer beslutning med simpelt flertal og er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Dog skal forslag om vedtægtsændringer eller foreningens opløsning vedtages af mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer. Stemmeret på generalforsamlingen har et hvert medlem, der ikke er i kontingentrestance. Hvert medlem har en stemme. Afstemning foregår ved håndsoprækning. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Såfremt et medlem udtrykker ønske om hemmelig afstemning anvendes denne 

§ 7  Kontingent / Misligholdelse. 

Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen, og er 3 uger efter sæsonstart, forfalden til betaling, hvorefter det pågældende medlem betragtes som værende i kontingentrestance.  

§ 8  Regnskab. 

Revisor vælges for et år ad gangen og skal mindst en gang om året og sidste gang lige før generalforsamlingen afstemme regnskabet og kassebeholdningen. 

Overskuddet anvendes indenfor lovgivningens rammer. Ved opløsning af foreningen tilfalder evt. formue og aktiver GUF under følgende forudsætninger. 

1. GUF vil anvende midlerne til fortsættelse af GSI´s aktiviteter herunder specielt tilgodese aktiviteter for ældre indenfor idræt. 

2. Om muligt bør dette ske i en selvstændig afdeling under   GUF.  

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 

Denne ændring har til formål at GSI´s formue og aktiver forbliver i lokalområdet, såfremt der på et givet tidspunkt skulle opstå en situation, hvor det vil blive nødvendigt at nedlægge foreningen 

§ 9  Tegningsret. 

Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan meddele prokura.  

§ 10  Medlemskab af anden organisation. 

Bestyrelsen kan beslutte at indmelde foreningen i en overordnet organisation, hvis medlemskabet skønnes hensigtsmæssig for medlemmerne. 

Beslutningen skal godkendes på den efterfølgende generalforsamling.

 

§ 11  Ikrafttræden. 

Nærværende vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 12. juni 1996 

Revideret den 3. marts 2005 

Revideret den 18. september 2008 

Revideret den 26. marts 2011 

Revideret den  25. marts 2017

Petanque start 2017

Gjessø Senior Idræt starter Petanque-  sæsonen  den 19. april 2017 kl. 17.00

Er det noget for dig? så mød op på Petanque-banen bag  skolens legeplads  onsdag den 19. april kl. 17.00 eller en efterfølgende onsdag.

 


 
Nærmere oplysninger ved John Gam Hansen på  tlf: 2986 6788  eller e-mail: birthe-john@outlook.dk

Generalforsamling GSI Marts 2017

Referat af generalforsamling i Gjessø Senior Idræt den 25 marts 2017. 

 Valg af dirigent: Villy Just blev valgt.

  1. Bestyrelsens beretning: Gert, formanden, kunne fortælle at det er lidt usikker om vi skal gå vagt i Riwerboat-teltet i år, da der har været udskiftning i bestyrelsen for riwerboat, vores lokale repræsentant er der ikke mere. Badmintonsæsonen slutter 26. april i år. Derefter opstart af udendørs arrangementer, petanque m.m..
  2. Regnskab: blev godkendt, måske mangler revision en medlemsliste.
  3. Fastsættelse af kontingent: Kontingentet er det samme som sidste år, altså 100 kr. for et helt år.
  4. Indkomne af forslag: Bestyrelsens forslag om en vedtægtsændring, så generalforsamlingen kunne udsættes til april, og holdes sammen med sæsonafslutningen, blev vedtaget.
  5. Valg af bestyrelse: Uwe Bahr og Mogens Hansen blev nyvalgt og John Gam Hansen blev genvalgt.
  6. Valg af suppleanter: Villy Just og Poul Brøgger blev valgt.
  7. Valg af revisor: Ove Jessen blev genvalgt.
  8. Eventuelt: Bowls-spillerne vil gerne spille i hallen. Knud foreslog at vi evt. kunne spille en badminton-turnering i dec.
  9. Drøftelse ang. om der kan sendes en medlemsliste ud, resulterede i at det blev vedtaget at der sendes en medlemsliste ud sammen med et referat af generalforsamling.

Bestyrelsen finder et spille-tidspunkt for petanque.