Fredsskovene i Gjessø

Til grundejere i Gjessø

Vedr. ansvar for drift og pleje af skovstykkerne ved Bøgebakken og Gjessø Parken.

De 2 skovstykker er ejet af Gjessø Grundejerforening, hvilket betyder at det er den til enhver tid siddende bestyrelse, der har ansvaret for drift og pleje af skoven, herunder evt. fældning, plantning, beskæring mv. Publikum kan som privatpersoner færdes i skoven, men planlægges der aktiviteter eller arrangementer i skoven med større grupper skal bestyrelsen altid spørges først.

Skovene er pålagt fredsskovspligt, hvilket betyder at grundejeren, i dette tilfælde Gjessø Grundejerforening, skal sikre at skovloven bliver overholdt. Skov- og Naturstyrelsen er myndighed. Heraf følger at der som udgangspunkt ikke kan gives tilladelse til fældning af træer ud over normal drift med mindre træer eller grene er til fare for færdsel eller nedstyrtning i tilstødende huse. Skygge fra tilstødende skov ind på nabogrund alene, berettiger ikke til fældning.

Bestyrelsen for Gjessø Grundejerforening har derfor fastlagt følgende kriterier, som skal følges, hvis nogen ønsker træer beskåret/ fældet i skovene.

Ønske om fældning eller beskæring af træer skal foreligges bestyrelsen i grundejerforeningen og underskrives af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.

  • Det skal tydelig fremgå af aftalen hvilke træer det gælder.

  • Om træerne ønskes beskåret, fældet ved roden eller topkappet.

  • Hvem der forestår oprydning efter fældningsarbejdet

  • Skoventreprenører skal hyres ind af bestyrelsen eller efter aftale med denne

  • Grundejer betaler som udgangspunkt for fældningsarbejde og oprydning

  • Evt. genplantning betales af grundejer eller efter aftale med bestyrelsen

  • Træ og brænde tilfalder Grundejerforeningen, men kan købes til markedspris efter aftale med bestyrelsen. Er der flere købere til træet kan der afholdes auktion.

     

 

Såfremt disse retningslinjer ikke følges, og man alligevel fælder/beskærer træer i skoven tilhørende Gjessø Grundejerforening, kan det medføre civil retssag.

Samtidig gør vi opmærksom på at henkastning af affald / haveaffald /   græsafklip  / gl. juletræer m.m. i skov og skovkanter er forbudt.

Man kan altid finde den aktuelle bestyrelse på www.gjessø.dk – foreninger – Gjessø Grundejerforening og bestyrelsen.

 

 

                                                                                       Bestyrelsen Gjessø Grundejerforening.