Generalforsamling i Gjessø Grundejerforening 30. marts 2016

 

Indkaldelse til Generalforsamling i Gjessø Grundejerforening 

Herved indkaldes til foreningens ordinære generalforsamling henhold til vedtægterne § 6, som afholdes

 Onsdag den 30.03. 2016 kl. 19.30 i Gjessø Forsamlingshus

 

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Det reviderede regnskab.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

5. Valg af 2 suppleanter,

6. Hvert andet år: Valg af 2 revisorer.

7. Indkomne forslag

8. Eventuelt.

 

c) Indkaldelse skal ske med mindst 3 ugers varsel med skriftlig meddelelse til alle medlemmer.

 d) Forslag, der ønskes behandlet som et særskilt punkt på den ordinære generalforsamling, skal fremsættes skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag offentliggøres ved opslag i Gjessø eller kan rekvireres hos formanden senest 1 uge før generalforsamlingen.

 e) Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftlig fremsætter krav herom med angivelse af dagsorden. Indkaldelse skal i så fald ske omgående og efter bestemmelserne under punkt c).

 f) Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, og    alle vedtagelser sker ved simpelt stemmeflertal, jf. dog bestemmelserne i § 7. 

§7 

Vedtægtsændringer 

a) Forslag til vedtægtsændringer kan kun behandles på generalforsamlingen, hvis de er beskrevet i den skriftlige indkaldelse. 

b) Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves 2/3 af de fremmødte medlemmers tilslutning 

c) Det er en forudsætning for en vedtægtsændrings ikrafttræden, at den ikke er i strid med de gældende lokalplaner m.v. Ændringer skal godkendes af Silkeborg Kommune.