Generalforsamling i Gjessø Grundejerforening

Indkaldelse til Generalforsamling i Gjessø Grundejerforening

Herved indkaldes til foreningens ordinære generalforsamling henhold til vedtægterne § 6, som afholdes

Onsdag den 22.03. 2017 kl. 19.30 i Gjessø Forsamlingshus

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Det reviderede regnskab.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5. Valg af 2 suppleanter,
6. Hvert andet år: Valg af 2 revisorer.
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt.

c) Indkaldelse skal ske med mindst 3 ugers varsel med skriftlig meddelelse til alle
medlemmer.
d) Forslag, der ønskes behandlet som et særskilt punkt på den ordinære
generalforsamling, skal fremsættes skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før
generalforsamlingen. Indkomne forslag offentliggøres ved opslag i Gjessø eller kan
rekvireres hos formanden senest 1 uge før generalforsamlingen.
e) Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller
når mindst 713 af foreningens medlemmer skriftlig fremsætter krav herom med
angivelse af dagsorden. Indkaldelse skal i så fald ske omgående og efter
bestemmelserne under punkt c).
f) Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, og alle vedtagelser sker ved simpelt stemmeflertal, jf. dog bestemmelserne i § 7.

§7
Vedtægtsændringer
a) Forslag til vedtægtsændringer kan kun behandles på generalforsamlingen, hvis de er
beskrevet i den skriftlige indkaldelse.
b) Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves 2/3 af de fremmødte medlemmers
tilslutning
c) Det er en forudsætning for en vedtægtsændrings ikrafttræden, at den ikke er i strid
med de gældende lokalplaner m.v. Ændringer skal godkendes af Silkeborg Kommune.