Årsberetning 2006-2007

1
Gjessø Lokalråd

Årsberetning 2006-2007    Udkast

Velkomst.

Hvem er vi?
Kort historik.
Hvorfor lokalråd i Gjessø?
Hvordan?    Initiativ – udvalg – valg den 24. oktober 2006.
Hvem – præsentation.

Forløbet af det første år.

Vi er kommet stille og roligt i gang med arbejdet.
Da vi jo har været en slags pionerer, har vi skulle finde ud af, hvad det egentlig var, man forventede
af os. Vi har også måttet bruge noget tid på at snakke os ind på hinanden.
Vi har holdt 8 interne møder i lokalrådet.  Vi tilstræber 1 møde om måneden, men vi holder ikke
møder i sommerperioden og julemåneden, medmindre der er vigtige sager på programmet.

Der er lavet nogle vedtægter for lokalrådet, der også indeholder en formålsbstemmelse.

Lokalrådets formål er:
– at fremme og koordinere fællesskab og samarbejde mellem lokalområdets borgere,
foreninger, institutioner og virksomheder,
– at bevare og udvikle og synliggøre lokalsamfundet som et godt sted at bo og leve,
– at tage initiativer til at fremme gode vilkår for lokalområdets borgere, foreninger
og institutioner,
– at være samtaleforum, høringsinstans og talerør for lokalområdets borgere m.fl.
over for kommunen og andre instanser i fælles spørgsmål.

Som man kan se, så er det nogle vide rammer, som vi jo langt hen ad vejen selv skal udfylde.

For at få clearet tingene af med de andre foreninger – og for at leve op til formålsparagraffen –
holdt vi den 16. januar et møde med repræsentanter for foreningslivet herude.  Jeg synes, det var et
nyttigt møde.
Der er ind imellem problemer med at skaffe folk til bestyrelsesposter og andet frivilligt arbejde.
Det går ud over det foreningsarbejde, der findes herude.
Det er også vigtigt at fastslå, at selv om der er kommet et lokalråd, så skal det gode arbejde, der
hidtil er gjort af de respektive foreninger jo fortsætte.  Der er selvfølgelig nogle ting, f.eks. en del
høringssager som vi overtager i lokalrådet, og det burde jo alt andet lige befri f.eks.
grundejerforeningen for dette arbejde.   2
Det er vigtigt, at vi holder kontakten med foreningerne og ved lidt om, hvilke problemer de har.

Tidligere har der været afholdt nogle formandsmøder herude, hvor man traf aftaler om nogle fælles
spørgsmål. Lokalrådet har taget initiativ til genoptagelse af møderne.  Vi holdt det første møde i maj
i år, hvor vi blandt andet drøftede oprettelse af en fælles Gjessø-portal på internettet, med link til de
forskellige foreninger m.v.  Der var også stemning for at forsøge at genoptage Gjessø-aftenerne,
som tidligere har været afholdt her i forsamlingshuset.
Så mon ikke de langsomt kommer i gang igen, men det afhænger selvfølgelig af, om folk møder op
og om der er interesse for sagen.   Gjessø Seniorbadminton har i øvrigt planer om nogle
foredragsaftener her i forsamlingshuset.
En anden ting vi drøftede, var Gjessø-folderen, der på et tidspunkt skal fornyes.

Samarbejdet med kommunen.

Det har været lidt vanskeligt, synes jeg.
Det skyldes 2 ting – dels kommunesammenlægningen, og dels at spillereglerne mellem kommunen
og lokalrådet endnu ikke er faldet på plads.
Kommunesammenlægningen har gjort, at kommunen har ligget noget underdrejet – man har ikke
helt fundet sine egne ben endnu i den nye kommune.  Vi har forsøgt at få at vide, hvilke tanker den
nye kommune gør sig med hensyn til Gjessø – skal udbygningen fortsætte og i bekræftende fald i
hvilket tempo.  Det er man slet ikke klar til at fortælle os endnu.
Jeg kan i den forbindelse oplyse, at vi faktisk til i aften har forsøgt at få fat i Hanne Bæk Olsen,
formand for plan- og miljøafdelingen i kommunen, og Leif Bæk, der er næstformand i samme
udvalg, for at de kunne komme og fortælle lidt om, hvordan de ser på Gjessø i fremtiden.
Leif Bæk var positiv, men da han så skulle aftale en dato med Hanne Bæk Olsen , så kunne det ikke
lade sig gøre, dels fordi man ikke var klar til det og dels af ressourcemæssige grunde.
Så vi holder mødet uden indslag fra kommunen, og så må vi jo affinde os med, at der nok ikke
kommer så mange.

Med hensyn til spillereglerne, så er det skuffende, at vi nu 1 år efter starten må konstatere, at de
stadig ikke er faldet på plads.
Så i kommunens optik er vi nærmest ikke eksisterende.
Det har betydet, at vi har måttet holde os orienteret om sager, der vedrører Gjessø gennem
Midtjyllands Avis.  Vi har selv måttet hente lokalplanforslag og den slags på Rådhuset, idet vi kun
har fået ganske enkelte sager sendt til høring.  Det er naturligvis ikke tilfredsstillende.

Det skal dog siges, at kommunen i juni måned i år udsendte et forslag til regulativ for lokaludvalg
til høring.  Heraf fremgik det, at kommunen selv ville udpege medlemmerne af lokaludvalgene,
men at de dog godt kunne være identiske med lokalrådene.
Det medførte en række protester fra lokalrådene rundt omkring, og det er derfor taget af bordet og
der bliver så udarbejdet et nyt forslag på et tidspunkt.
Vi skrev i vores høringssvar, at vi henstillede, at man udpegede det nuværende lokalråd til
lokaludvalget, og at vi ikke ønskede at blive underlagt et lokaludvalg et andet sted fra.
I regulativet var også nedfældet nogle regler om, at lokalrådene skal udarbejde en slags huskeseddel
til kommunen for en 2-årig periode.  Det drejer sig om de ønsker og bekymringspunkter man har for
det pågældende område.  Den ordning var der vist enighed om var en god ide.
3
Samtidig hermed udsendte kommunen en model for borgerinddragelse.  Det er nogle pæne ord om,
hvordan man vil inddrage borgerne i beslutningsprocessen, og den var vi enig i.
Vi må nok konstatere, at ikke alle er lige interesserede i det begreb, der hedder nærdemokrati –
gælder også visse politikere og embedsmænd – de finder det for besværligt.

Vi håber at disse ting snart falder på plads.

Sager (herunder høringssager).

En kort gennemgang af nogle af de sager, lokalrådet har været involveret i.
Ikke detaljeret gennemgang af hensyn til tiden.

Gjessø Midtby.

Oktober 2006 – Them kommune udsendte en høringssag vedr. Gjessø Midtby med 3 forslag til
indretning og bebyggelse af bymidten.
Gjessø grundejerforening var initiativtager til et møde, hvor også lokalrådet var med sammen med
de berørte grundejere.  Vi overtog sagen.
På mødet blev det besluttet, at vi ikke kunne gå ind for nogen af de 3 forslag, men at vi havde en
række ønsker, som kunne indgå i det endelige lokalplanforslag.
Det drejede sig om torvet som fællesområde,  bebyggelsesgrad (ikke for tæt),  hensyn til kollektiv
trafik med buslommer samt fartdæmpende foranstaltninger.

I november udarbejdede Them kommune så et lokalplanforslag for området.  Der var i nogen grad
taget hensyn til de ønsker vi var kommet med, og vi mente godt vi kunne acceptere forslaget,
bortset fra et punkt.  Nemlig byggehøjden, idet husene omkring Torvet (delområde I) måtte opføres
i 2 etager i højden 8,5 meter.
Vi gjorde indsigelse, idet vi ikke mente det ville harmonere med den øvrige bebyggelse her i Gjessø,
der stort set kun består af huse i 1 og 1 ½ plan.  Vi foreslog, at man kun måtte bygge i 1 ½ plan i
højden 6,5 m.   Dette også af hensyn til de villaer, der ligger bagved.

Silkeborg byråd vedtog lokalplanen uden ændringer, d.v.s. man tog ikke hensyn til vores indsigelse.
Inderst inde tror vi nok vi kender årsagen (rentabilitet i byggeriet).

Siden har vi ikke hørt noget, og om der kommer til at ske noget deroppe ved vi ikke noget om.
Men man kunne vel godt forestille sig en entreprenør, der kunne se en forretning i at bygge nogle
lejligheder i bymidten.
Vi kan jo så håbe på, at det resulterer i en forskønnelse af bymidten.  Det er jo snart mange år siden
grundejerforeningen havde forhandlinger med Them Kommune om et byforskønnelsesprojekt i
bymidten, men det blev som bekendt aldrig til noget.

Forslag til kommuneplantillæg  (udlægning af området nord for Gjessø skole til bligformål).

Først på året udsendte kommunen et forslag til kommuneplantillæg ang. området mellem Brandevej
og Løgagervej nord for skolen, som man ønskede udlagt til boligbyggeri.   4
Vi modtog ikke sagen til høring, men hørte om den.
Bl.a. fordi skolebestyrelsen havde fat i den og gjorde indsigelse, idet man mente at i hvert fald en
del af arealet burde sikres til offentlige formål – evt. til udvidelse af skolen/idrætsanlæg.
Der var lidt avisomtale af sagen, som dog endte med at kommnen vedtog forslaget.
Kommunens motivering var, at der var udvidelsesmuligheder for skolen mod vest, men vi har
erfaret, at der der ligger en fredet kæmpehøj, så det er vist ikke så enkelt.
Såvidt vi ved, har kommunen overtaget jordarealet, og så venter vi på, at der bliver udarbejdet et
lokalplanforslag, som vi vil kigge nøje på.
Lokalrådet har efterfølgende indsendt en skrivelse til kommunen med vores betænkeligheder.
Så nu kan kommunen i hvert fald ikke sige, at de ikke vidste noget om problemerne.

Ny affaldsplan.

Kommunen udsendte i januar måned et forslag til ny affaldsplan for hele kommunen.  Samtidig blev
der udsendt en folder til samtlige husstande.
Den indebærer: 14-dages tømning.
Man får en beholder i str. 90 – 140 eller 240 liter.
Grønt affald skal hjemmekomposteres.
Hvis man ikke kan komme på genbrugspladsen, kan man bestille afhentning af storskrald 2 gange
om året.
Harmoniseringen skal være tilendebragt inden udgangen af 2008.

Vi har ikke fundet anledning til at gøre indsigelse mod ordningen, som vi finder mere miljøvenlig….
Der skal ikke køre så mange lastbiler rundt på vejene med affald, som tilfældet er i dag.

Vejsager.

Tilkørselsvejen fra Brandevej til den nye bebyggelse SV for byen blev etableret først på året.
Lokalrådet har f.s.v. kun været involveret i spørgsmålet om vejnavnet, Søndre Gjessøvej, der blev
sendt til høring.

Det er dejligt at kunne konstatere, at kommunen nu har opfyldt den del af  aftalen.  Om det så er
begyndelsen til en egentlig omfartsvej udenom bymidten er jo nok et åbent spørgsmål.  Det vil
sikkert afhænge af, hvor meget der fremover bliver bygget herude –og det har sikkert lange udsigter.

Vi har flere gange været i kontakt med kommunen ang. vejafstribning og lignende, og det er også
blevet bedre.  Der er flere steder lavet hajtænder og sat tavler op med ubetinget vigepligt ved f.eks.
T-kryds.
Vi har også søgt kommunen om bedre skiltning mod Gjessø, f.eks. i Funder ved Grøndalgårdsvej,
og ved Gjessøvejs udmunding i Sdr. Ringvej.   Ingen af stederne står der noget om Gjessø, hvorfor
mange udefra kører rundt for at finde til Gjessø.  Også i T-krydset på Egebakken har vi søgt om et
navneskilt med Egebakken, for også her kører folk forvildede rundt for at finde en adresse på
Egebakken.

5
Kollektiv trafik.

I sommer havde Midtjyllands Avis en artikelserie om busdriften i den nye Silkeborg kommune.
På opfordring fra avisen fik vi en famlie på Egebakken til at udtale sig om busforbindelserne til og
fra Gjessø.
Lokalrådet blev ikke spurgt i den forbindelse, men vi bakkede familien op med et indlæg i avisen få
dage efter., hvor vi gentog vores ønske om bybusforbindelse til Silkeborg.
Efterfølgende lavede kommunen en statistik over busforbindelser fra Silkeborg til oplandsbyerne,
og her havnede Gjessø på en sidsteplads, nemlig den by der havde færrest busforbindelser til og fra
Silkeborg.
Vi var godt klar over, at det stod skidt til, men at det var så galt i forhold til visse andre byer
oversteg i hvert fald min fantasi.
Gjessø havde på hverdage 9 afgange til og fra Silkeborg.
Til sammenligning så havde f.eks. Kragelund 30 afgange mod Silkeborg og 28 i modsat retning.
Det skyldes, at Kragelund på et eller andet tidspunkt har fået etableret bybus med halvtimesdrift.
Kragelund er vel sammenlignelig med Silkeborg og ligger i omtrent samme afstand derfra.

Det er en forskelsbehandling, der vil noget.
Vi gjorde det, at vi straks skrev til kommunen og argumenterede for, at der skete en vis
harmonisering af busdriften i Silkeborg kommune, og at Gjessø fik en bybusforbindelse til
Silkeborg og eventuelt også til Them.
Vi ønskede ikke, at man blot skulle udvide de nuværende busforbindelser med en afgang eller to,
men at vi fik bybusdrift med faste minuttal.
Vi har fået en kvittering for, at kommunen har modtaget brevet og de har videresendt den til den
afdeling, der planlægger busdriften.  Vi har ikke fået noget egentligt svar på henvendelsen.

Vi har også kunnet læse i avisen flere gange, at Gjessø stod øverst på listen, når busdriften skulle
tages op, og at der måske allerede fra 2008 blev etableret en ekstra bybuslinie, som Gjessø måske
fik glæde af.
Men, træerne gror jo ikke ind i himlen, og den 11.10 kunne vi så læse i Midtjyllands Avis i
forbindelse med budgetforhandlingerne, at den ekstra buslinie alligevel måske ikke blev til noget,
idet pengene kunne bruges bedre til at øge kørselsomfanget.
Det er klart, at når man løber ind i en kommunesammenlægning, at så vil der vise sig nogle
skævheder, men så må man jo arbejde på at harmonisere tingene.  Man kan ikke forskelsbehandle
borgerne på den måde.
Vi har jo det problem her i Gjessø, at vi skal transportere os både til arbejde og til de fleste
fritidsaktiviteter.   Vi håber meget, at det lykkes at få bybussen herud, og at man så også vil gøre
brug af den.

Biblioteksbussen

Siden 1. januar 2007 har vi haft besøg af  biblioteksbussen.  Den holder på Gjessøparken over for
købmanden hver fredag fra kl. 17 – 18. Man kan bestille bøgerne over nettet og få dem udleveret i
bussen.
Biblioteket har sendt en høringsskrivelse ud for at få at vide, om vi var tilfredse med ordningen, og
vi svarede tilbage at det var vi.  Så den fortsætter på samme tid, dog holder den 5 min. Længere end
tidligere.   6
Man har også spurgt, om der var behov for, at an kunne afhente bøger hos købmanden, hvis man
var forhindret i at møde op i den pgl. time.  Det ha vi skønnet, at der var, og købmanden har
indvilget i at gå ind i en forsøgsordning for at se, om det kan fungere.  Jeg ved ikke, om aftalen er
faldet helt på plads endnu, men det kommer forhåbentlig.

Skolen.

Vi har ikke været så meget involveret i sager vedrørende skolen, for det klarer skolebestyrelsen jo
fint.
Det ser jo ud til, at vi bevarer skolen.  Der er i øjeblikket 3 forslag om ændring af skolestrukturen til
høring, og der indgår også forslag om lukning af visse skoler i kommunen, men ikke Gjessø.
Tværtimod så er der jo fundet penge til at udvide de 4 gamle klasseværelser 4-7. klasse.  Det skal
ske her i vinter og forventes færdig til udgangen af april 2008.

Status.
Det ser faktisk ikke så ringe ud i Gjessø.  Der er etableret vuggestue i byen, skolen ser ud til at være
reddet, og der er bevilget penge til ombygning, Søndre Gjessøvej er blevet udbygget, der er udsigt
til bedre busforbindelser.  Og så har vi fået biblioteksbus. Og endelig så er byggeriet herude gået
ned i tempo, hvad der absolut ikke sker noget ved.
Jeg synes også Gjessø – i mange sammenhænge – har fået meget omtale i avisen.  Jeg tror ikke vi er
helt glemt, selv i den nye storkommune.
Det ændrer jo ikke på, at der er ting, som kunne være bedre, og til den del vil vi gerne have noget
input fra jer.

– o –