Årsberetning 2007

Gjessø lokalråds årsmøde 2007.

Mødet blev afholdt i Gjessø forsamlingshus, med deltagelse af ca 40 personer udover bestyrelsen.

Velkomst v. Formand Tage Hornstrup

Sang : Det lysner over agers feldt.

Dagsorden.

1 Historisk tilbageblik
2 Beretning v/ formanden
3 debat ud fra emneliste
4 opsamling
5 eventuelt

Ad 1
Tage gav et kort historisk tilbageblik omk. oprettelsen af lokalrådet.
Der var en god opbakning til valget som foregik i en bus som holdt parkeret ved købmanden.
Valghandlingen blev besværliggjort af at der ikke var / er mulighed for at få valglister. Vi håber der
er kommet en løsning inden næste valg så vi ikke er henvist til den lokale vejviser.

Ad 2.
Beretning ( se særskilt bilag ).

Ad 3 & 4.
Tilhørerne var placeret ved 7 rundborde hvor debatten fandt sted bordvis.
Referatet er en opsamling af de udsagn som kom frem under plenum.

Infrastruktur / trafik.

– Mælkevejen, Der var en del debat om muligheden for at lægge pres på bygherrerne for at få
asfalteret vejen, som pt. Er en mellemting mellem en grusvej og en markvej. Der var ønske
om at få lokalrådet til at gå ind i problematikken, men umiddelbart en det ikke deres
arbejdsområde. I første omgang opfordres de folk som benytter vejen, til at kontakte
bygherrerne for at gøre opmærksom på problemerne. Ifølge Søren Goldmand (
kommunalpolitiker ) bør kommunen gå ind som bisidder.
– Der mangler skiltning i en del af det nybyggede område, ligeledes er skiltningen omk.
Egebakken , Bøgebakken svært at overskue.
– Kollektiv trafik, der er et stort ønske om at få etableret. bybus drift til Gjessø, evt. sammen
hængende med Them, Knudlund m.m. Den Gamle skole er saneringsmoden og bør erstattes
af en busholdeplads. – Cykelsti mellem Them og Gjessø.
– Cykelsti mellem Gjessø og Sillkeborg etableret inde i skoven, så der også er sikkert for børn
at bruge den. Ligeledes vil det være mere attraktivt at bruge cyklen på arbejde i stedet for
bilen.
– Forhøjning m. anden belægning ved skolen og bymidten
– Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Brandevej og Rustrupvej.
– Der er en del af fortovene rundt i byen som ligger ujævnt, og derved udgør en stor risiko for
at fodgængere kommer til skade.

Skole / idræt..
– Det er vigtigt at vi fastholder den positive udvikling der foregår på skolen, med at aktivt
pædagogisk miljø. Det er nok det vigtigste for ikke at blive beskåret og / eller lukket.
Udsigten er at vi inden for få år vil opleve en stigning i elevtallet fra de nuværende 183 til
omk. 230 elever p.g.a. den fortsatte byudvidelse. Det giver anledning til at arbejde med
tanken om at få Gjessø skole til at være en overbygningsskole.
– Skolen er meget presset m.h.t. lokalemangel og for små lokaler, der er påbegyndt en mindre
udvidelse af 4 klasselokaler som kan aflaste lidt på den aktuelle situation, men problemet er
stort når nogle klasser når en størrelse som kræver en deling.
– Gymnastiksalen er både for lille og for utidssvarende, hvorfor der længe har været et stort
ønske om at få etableret en multisal. Behovet er der både fra skolen og fra GUF hvor der
ligeledes er store problemer med at efterkomme det aktuelle behov.
– Byggeplanerne v. Brandevej er meget uheldige da det kan umuliggøre en hensigtsmæssig
udvidelse af sportspladsen, Specielt når der etableres en multisal.

Bebyggelse.
– bymidten trænger gevaldig til at gennemgå en forskønnelsesproces. Der efterlystes en
beslutning fra kommunens side med nogle tidspunkter på for en igangsættelse af processen.
– Renovering og færdiggørelse af fortovsarealerne, det vil også være på sin plads at få
etableret fortove på Gl. Skolebakkevej.
– Arealet nord for skolen forbeholdes skole / institutions brug.
– Græsset bør slås jævnligt på de offentlige arealer.
Blandet.
– Søren Goldmand, lokalpolitiker.
– Det er et plus at der er blevet etableret lokale råd, det er vigtigt at høringsretten m.m. bliver
udbygget.
– De lokale politiker vil gerne være budbringere.
– Gjessø er ikke et ukendt begreb i Silkeborg kommune, hvor Gjessø  betragtes som et
naturligt omdrejningspunkt.
– Bybus driften er under behandling.
– Vi skal fortsætte med at gøre opmærksom på vores fremtidsønsker for området, cykelstier
m.m..

– Leif Bæk, lokalpolitiker:
– Vi er her for at lytte og notere.
– Gjessø er et superområde for det nye silkeborg kommune.
– Når Bybusdriften og cykelstierne er udbygget vil det give et øget pres på udviklingen i
området.
– Skolen har gode udsigter med den progressive stil der praktiseres.
– Marker og stil ønsker.
– I 2019 siger prognoserne at der vil være 1566 indbyggere i Gjessø !

Skal der være en grænse for vækst og størrelse på byen ?
– F. Christensen , skolen, Kig på planværkstedsarbejdet og forholde sig til det på politisk plan,
i skolebestyrelsen arbejdes der på at gøre skolen meget mere åben overfor lokalsamfundet
end det er nu.
– Leif Bæk, planværkstedsudvalget var/er et kanon stykke arbejde, Et multihus er en superide
– huset der aldrig sover.
– Søren Goldmand, vigtig at vi kommer ud til arrangement som dette, alt andet virker
underligt.
– Hvad sker der med den gl. skole – en saneringsmoden bygning ???
– Leif Bæk, Der var en del hængepartier fra den gl. kommune, deri blandt torvet incl. Den gl.
skole. Der er udarbejdet en stafet med beskrivelse af de forskellige projekter.

– udarbejd en aktivitets kalender, som så husstandsomdeles.

Ref. Kurt Andersen.