Mødefererat 08.10.2007

Gjessø Lokalråd                                                                               10-10-2007

Referat fra lokalrådsmødet den 8. okt. 2007

Mødt var Tage Hornstrup, Anders Bendtsen, Kurt Andersen og Henning Jensen.

1   Der var ingen bemærkninger til referatet fra sidste møde.

2  Vi kan, ved at læse aviser, se at planen om at lave lokaludvalg i kommunen er droppet, der havde
åbenbart været rigtig mange som ikke syntes om ideen.
Det planlagte formandsmøde var aflyst, p.g.a. at der samme aften var et borgermøde i Them, som en del af
mødedeltagerne prioriterede højere.
Biblioteksbussen og tiderne hvor den holder i Gjessø var vi ganske godt tilfredse med, og forslaget om at man
kunne hente bestilte bøger hos købmanden syntes vi var en udmærket ide.
Formanden har skrevet til biblioteket som svar på høringsskrivelsen og foreslået, at de selv træffer den praktiske
aftale om udlevering af bøger med købmanden.

3 Vedrørende huskeseddelen med bekymringspunkter: Der var forslag fra de forskellige medlemmer
hvoraf en del var sammenfaldende, formanden har lavet et udkast til en uprioriteret emneliste som ser sådan ud:

Infrastruktur/Trafik:
Trafikdæmpende foranstaltninger (larmer meget)
Bybus til Silkeborg (og eventuelt videre til Them)
Cykelsti mellem Gjessø og Silkeborg
Cykelsti mellem Gjessø og Them
Skole/Idræt:
Bevaring og udbygning af Gjessø skole
Opførelse af idrætshal/multisal i forbindelse med skolen
Sikring og udvidelse af udendørs idrætsfaciliteter
Bebyggelse:
Indflydelse på byudviklingen og den overordnede planlægning i Fjessø
Forskønnelse af bycentrum

4   Vedrørende hjemmeside for Gjessø Lokalråd:
Silkeborg kommune har tilbudt os en hjemmeside i kommunens hjemmesidesystem, men vi skal selv lave den og
sørge for at holde den opdateret, der bliver holdt et møde om emnet den 1. november og kommunen afholder et
kursus for kommende ”webredaktører” den 10. november.
Torben Sørensen, som er suppleant til lokalrådet, har sendt os nogle udmærkede forslag som går ud på hvad en
sådan hjemmeside bør indeholde.
Da udgiften vedrørende etablering og drift af en hjemmeside er ret ubetydelig, vedtog vi at vi skulle have vores
egen hjemmeside hvor Gjessø Lokalråd skulle staves med ø. Det blev overladt til Henning at arbejde videre med at
få etableret en sådan.

5   Planlægning af årsmødet den 7. november i Gjessø forsamlingshus:
Formanden leder mødet, og orienterer om hvad der er sket i årets løb og laver en annonce. Annoncen skal i
ugeavisen 3 uger før og gentages en uge før mødet, vi håber så at få en omtale af mødet i avisen.
Vores huskeliste vil blive mangfoldiggjort og omdelt på mødet, vi vil opstille 6 personers borde, så huskelisten kan
diskuteres i små grupper, og håber så at få mange nye tilføjelser på listen.
Anders sørger for kaffe og brød. Kurt sørger for det nødvendige undervisningsmateriale og for øl og vand.
Udvalget møder kl. 18.30.

6  Under eventuelt snakkede vi om at vi trænger til at få træerne klippet så de ikke hænger ind over veje
og fortov. (Den 9. okt. fik beboerne i Gjessø brev fra kommunen om at nu skulle de se at få klippet deres træer, de
fik en frist til den 21. oktober.)

7  Næste møde bliver den 26. november hos Kurt.

Henning Jensen