Årsberetning 2008

Gjessø Lokalråd
Side  af 3  1

Beretning for året 2008.

(til borgermødet den 9/3-09)

Velkomst.
Præsentation.
Praktiske oplysninger.
Mødet flyttet til skolen i år.
Mødet flyttet fra efterår til forår.
Valg til efteråret – efterlys nye emner til opstilling.

Mødeaktiviteten.
Vi tilstræber at holde et møde om måneden, bortset fra sommerperioden og julemåneden. Vi har i 2008
afholdt 9 interne møder.
Derudover har vi holdt et møde med de øvrige foreninger her i Gjessø – man kan også kalde det et
koordinationsmøde, hvor vi får clearet tiltagene af med de øvrige foreninger.
Herudover har vi deltaget i flere andre møder, som er holdt for og med lokalrådene.

Samarbejdsaftalen mellem kommunen og lokalrådene er langt om længe faldet på plads i 2008.
Det første udkast var lavet lidt kompliceret og gik ud på, at kommunen ville udpege medlemmerne til et
lokaludvalg i hvert lokalområde.  Man kunne godt udpege de, der i forvejen var valgt til lokalrådet, men
det var ikke noget kommunen havde pligt til.
Begrundelsen var, at det var nødvendigt af hensyn til det tilskud man udbetaler til lokalrådene.  Jeg kan
oplyse, at hvert lokalråd for tiden får 6.000 kr.årligt til driften.
Vi protesterede ikke herfra.  Dels fordi vi ikke ville forsinke aftalen, og dels fordi vi gik ud fra, at os der
var valgt her i Gjessø også ville blive udpeget af kommunen.  Hvis ikke vi blev, så havde vi den helt klare
holdning, at så ville vi vores gode tøj og gå.
Da der var mange andre lokalråd, der protesterede, blev forslaget taget af bordet igen, og så gik der en
rum tid igen.
Vi var lidt utilfredse og rykkede for et nyt forslag til en aftale og om det var årsagen ved jeg ikke helt,
men pludselig fik vi tilbudt at vi kunne komme med i en kommunal arbejdsgruppe, som skulle se på dele
af samarbejdsaftalen, bl.a. udformningen af huskesedlen.  Sammen med repræsentanter fra Gjern,
Resenbro og Sejs-Svejbæk deltog Anders Bendtsen og jeg i 3 møder i arbejdsgruppen hen over
sommeren, og det endte ud i et forslag om huskesedlen og nogle anbefalinger til samarbejdsaftalen i det
hele taget.
Og så gik det ret stærkt.  I løbet af efteråret 2008 kom blev den nye aftale sendt til høring og derefter
vedtaget af byrådet.
Så nu eksisterer lokalrådene altså også på papiret, hvad vi synes er rart.  Hvordan holdningen så er til
lokalrådene hos politikerne og embedsmændene er nok lidt blandet.  Nogle har nok været bange for at
lokalrådene ville være nogle besværlige tidsrøvere, men jeg tror, at når ordningen bliver indarbejdet, at
man så vil opdage, at man for et meget lille beløb får meget lokalt arbejde udført kommunalt tilskud.  For
det beløb får man ikke meget kommunalt arbejde udført.
Ganske kort om huskesedlen.  Hvert lokalråd kan indenfor en 2-årig periode indsende 5 emner til kommu
nen.  For Gjessøs vedkommende skal vi indsende huskesedlen til efteråret i år.
Det gode ved huskesedlen er, at lokalrådet skal have et svar fra kommunen inden en vis frist, hvad man
har tænkt sig at gøre ved det pågældende emne.  Kommunen kan altså ikke bare smide papiret i den Gjessø Lokalråd
Side  af 3  2
berømte syltekrukke, ja, det kan man selvfølgelig godt, men så skal man altså svare, at det er det man gør
og så begrunde det.
Nogen vil nok sige, at hvert andet år er lang tid imellem at man kan indsende ønsker. Men ordningen
forhindrer jo ikke, at hvis der opstår et akut behov for et eller andet, at man så til enhver tid kan skrive
direkte til kommunen om det.  Henvendelsen bliver så behandlet som enhver anden henvendelse til
kommunen og indgår ikke i den særlige ordning, som huskesedlen udgør.

Hvordan er det så gået?
Nu ligger det os fjernt at give os selv karakter – det må andre gøre.
Men hvis man spørger os, hvordan vi selv synes det er gået, så er der en gennemgående ting, som jeg tror
vi er enige om, og det er manglende respons.
Den kan dække hele vejen rundt.
Vi mangler ofte respons fra jer, der sidder her.  Det kan være i form af gode ideer, påpegning af
problemer eller når der er en sag oppe.
Lad mig give et eksempel, avisen har skrevet om, at busforbindelserne mellem Them og Gjessø
forsvinder til sommer, og vi har protesteret ud fra vores bedste overbevisning fordi vi mener det vil skabe
problemer for nogle.   I sådan en situation ville det være dejligt, om i ville sende en mail eller ringe til os
med nogle eksempler på disse problemer

Men manglende respons gælder i høj grad også fra kommunens side.  Jeg tror kun det er i forbindelse
med lokalplanhøringer at vi får en skrivelse fra kommunen, når lokalplanen er vedtaget.  Der kan vi så
også se, om der er taget hensyn til eventuelle indsigelser.
Derudover så får vi vores informationer om, hvad kommunen har besluttet sig til her i området gennem
Midtjyllands Avis.  Enten læser vi det i avisen eller også ringer Marie Sørensen til os for at få en
kommentar til et eller andet, som hun har fået at vide i kommunen.  Og i den situation er man jo ofte
dårligt klædt på til at give et fornuftigt svar.
Giv et eksempel: busruten Gjessø-Them forsvinder.  Ingen svar fra kommunen.
Nu er samarbejdsaftalen vedtaget, så måske det bliver bedre.
Det jeg har sagt her gælder ikke administrationen af lokalrådene, hvor der jo sidder i tovholder i
kommunen, og han sender det ud vi skal have uden problemer.

Andre emner:

Kollektiv trafik:

En positiv ting.  Den 29. juni 2008 blev Gjessø tilknyttet Silkeborgs bybusnet med bus nr. 17, som har
endestation i Gjessø og som kører direkte tilbage til Silkeborg med faste minuttal og en afgang i timen.
Det har været et stort ønske hos mange, at der måtte blive en bedre og mere regelmæssig busdrift her til
byen.  Tidligere var der kun få afgange og på uregelmæssige tidspunkter.
Jeg er ikke i tvivl om, at det der slog hovedet på sømmet var en opgørelse over daglige afgange til og fra
Silkeborg til en række oplandsbyer i kommunen.  Her havde Gjessø på hverdage 9 afgange til og fra
Silkeborg.  Til sammenligning havde Kragelund 30 afgange og Voel 35 afgange.
Det kan altså hjælpe at få de faktiske tal på bordet.

Det har så desværre betydet, at de regionale busser fremover ikke vil køre over Gjessø, og dermed
forsvinder busforbindelserne mellem Them og Gjessø.  Det har vi protesteret over og henvist til, at en del
fra Gjessø deltager i f.eks. fritidsaktiviteter i Them.  Her findes jo nogle af de ting, vi mangler i Gjessø,
f.eks. haller til indendørs idræt, men hvis skolebørn deltager i idræt efter skoletid, har de ingen mulighed
for at komme hjem til gjessø med off. transport.   Gjessø Lokalråd
Side  af 3  3
Vi har peget på, at problemet kunne løses ved at forlænge bybussen fra Gjessø til Them og retur over
Gjessø til Silkeborg.  En ordning som Them-borgerne formentlig også vil være interesseret i.

Gjessø-Posten:

Lokalrådet besluttede efter sidste borgermøde at undersøge, om der var et behov for et lille lokalt blad for
Gjessø og omegn.
Som et forsøg har vi derfor i 2008 udgivet et lille blad kvartalsvis med aktuelle nyheder og orientering og
med en aktivitetskalender, og det er blevet godt modtaget.
Bladet bliver husstandsomdelt her i byen.  Desværre har vi ikke mulighed for at bringe det ud i oplandet,
men der ligger et antal gratis eksemplarer hos købmanden, som man bare kan afhente.
Lokalrådet har betalt udgivelsen i 2008, men det tillader vores økonomi ikke længere, så vi har lavet den
aftale med foreningerne her i byen, at vi fortsætter udgivelsen i 2009, men at udgifterne fremover fordeles
mellem foreningerne.  Til gengæld kan alle jo vederlagsfrit få optaget indlæg i bladet.
Vi er ikke blevet oversvømmet med stof, så send endelig indlæg til bladet, der udkommer 1/3, 1/6, 1/9 og
1/12 med deadline den 20. i måneden forud.
Vi skylder en stor tak til Paul Erik Smidt, fordi du har villet påtage dig arbejdet som redaktør af bladet.

Hjemmesiden:

Lokalrådets hjemmeside er nu oppe og køre efter visse startvanskeligheder.  I kan finde adressen i Gjessø-
Posten.  På hjemmesiden kan i finde lidt oplysninger om Gjessø og i kan læse vores referater og visse
andre skrivelser.  Der er også en foreningsliste over Gjessø, hvis i mangler en adresse på en forening.
Det er Henning Jensen, der er vores Web-master på hjemmesiden.

Samarbejde om forslag om cykelruter.

Sammen med lokalrådene i Kragelund, Funder og Them har vi her i vinter lavet et forslag om cykelruter i
det nordvestlige område af Silkeborg, fra Thorning til Them og Bryrup og med afstikkere til flere byer og
seværdigheder undervejs.  Ruten følger hærvejen samt mindre befærdede veje, og så er der så de mere
trafikerede veje, hvor vi foreslår anlæggelse af cykelstier.  Forslaget er indsendt til kommunen.
Formålet er selvfølgelig at skabe mere sikre cykelveje for bl.a. skolebørn, samt at give flere mulighed for
at cykle en tur under forholdsvis betryggende forhold.
I kan se forslaget i sin helhed på vores hjemmeside.

Dårlig mobilforbindelse i Gjessø.

TDC. Har dårlige mobilforbindelser her i Gjessø, og vi har derfor skrevet til TDC. Og gjort opmærksom
på problemet.  Vi har/har ikke fået svar fra dem.
Vi er helt opmærksom på de problemer det kan give, hvis der skal rejses en mast herude, men nu må vi
høre, om der er andre måder at løse problemet.

Forslag og ideer til Kommuneplanen.

Nævn emnerne fra skrivelsen af 5. april 2008, som er indsendt til kommunen..

Afrunding af indlægget.
Spørgsmål – pause.