Mødeferat 28.01.2008

Gjessø Lokalråd
Mødereferat af 28.01.2008
Side 1 af 2
Afholdt hos…….. :  Stefan Maroti, Gjessøparken 15

Mødedeltager…. :  Tage Hornstrup, Kurt Andersen, Henning Jensen,  Anders Bendtsen og
Stefan Maroti
Afbud fra ……….. :  Ingen

1.  Godkendelse af referat fra sidste møde:
1.1. Referatet fra mødet d. 2007.11.26 blev gennemgået  og godkendt.
1.2. Vedr. referatet fra borgermødet – se under pkt. 8.

2.  Meddelelser:
2.1. Inddragelse i kommunale opgaver: Formanden vil forespørge ved kommunen, hvorledes
lokalrådet kan forvente inddragelse fra de enkelte forvaltninger.
2.2. Høring om ny klubstruktur i Silkeborg Kommune: Skolen svarer kommunen.
2.3. Kulturelt tilbud: Formanden kunne meddele, at tilslutningen til foredraget i
forsamlingshuset med Thorkild Simonsen var meget lavt (ca. 30) og at arrangementet
derfor forventes at give et større underskud.

3.  Høringssag – Silkeborg Kommunes Landdistrikspolitik:
Lokalrådet har ingen umiddelbare indsigelser, idet det på nuværende kun kan betragtes som
en overordnet ramme. Lokalrådet afventer herefter konkrete udspil med udspring i
landdistrikspolitikken.

4.  Økonomi:
4.1. Regnskabet er gennemgået og godkendt i bestyrelsen. Ekstern revision er ikke pålagt
lokalrådene.
4.2. Kasserer udsender et budgetudkast for 2008 til bestyrelsen for intern godkendelse forud
for indsendelse til kommunen.

5.  Hjemmesiden:
5.1. Hjemmesiden er oprettet.
5.2. Henning sørger for at godkendte mødereferater lægges op på hjemmesiden.

6.  Logo for lokalrådet:
Nyt logo med tekst (font: Verdana) i den omkransende cirkel er modtaget og godkendt.
Logoet er som vist i stor størrelse på side 2 og i hovedet af dette dokument.

7.  Nyhedsbrevet (Gjessø Posten):
Der er ikke modtaget et eneste indlæg overhovedet fra de øvrige foreninger.
Formanden indkalder til et snarligt nyt formandsmøde, for at få sat lidt mere handling bag
den ved et tidligere møde positive opbakning omkring initiativet.

8.  ”Huskesedlen”:
8.1. Ny multihal/idrætshal i Gjessø:
Kurt tager kontakt til skolebestyrelsen med henblik på at få en status/fælles strategi mht.
en ny multihal i Gjessø. Gjessø Lokalråd
Mødereferat af 28.01.2008
Side 2 af 2
8.2. Formanden forespørger hos kommunen om afleveringstidspunktet for ”Huskesedler fra
lokalrådene”.
8.3. Borgermødet: Henning sørger for at referatet fra borgermødet bliver tilgængeligt på
hjemmesiden.

9.  Eventuelt:
Der var ingen punkter til behandling under dette punkt.

10. Næste møde:
25/02-2008 hos Anders Bendtsen, Egebakken 1 klokken 20:00.