Mødereferat 24.11.2008

Gjessø Lokalråd
Mødereferat af 24.11.2008

1

Afholdt hos:    Kurt Andersen, Brandevej 5, Gjessø

Mødedeltagere:  Anders Bendtsen, Henning Jensen, Kurt Andersen og Tage Hornstrup.
Afbud fra:    Stefan Maroti.

1. Referat fra sidste møde:
Referatet forelå endnu ikke.

2. Meddelelser:
Formanden konstaterede, at det ikke havde været muligt for lokalrådet at deltage i
nærdemokratikonferencen i Fårvang den 8. november, idet medlemmerne enten havde været bortrejst
eller havde været optaget af andre gøremål.

Han havde modtaget en forespørgsel fra Knud Vogelius som repræsentant for Friluftsrådet, der havde
efterlyst ideer og forslag til at fremme friluftslivet i Silkeborg kommune.  Formanden besvarer
henvendelsen og henviser til det samarbejde med de vestlige lokalråd, der for tiden foregår,  om at
udarbejde et forslag til cykelrutenet i denne del at kommunen. Endvidere gøres der opmærksom på vores
egen prioritering af cykelstier her i området.

Formanden udleverede en sammenfatning af de høringssvar, der er indkommet til kommunen i
forbindelse med høring omkring forslaget til samarbejdsaftale mellem kommunen og lokalrådene.
Forslaget er generelt blevet positivt modtaget og bliver nu gennemgået med baggrund i høringssvarene.

Iflg. Midtjyllands Avis er badevandet i 7 ud af 11 søer i kommunen fundet af fin kvalitet – dette gælder
også Gjessø.  Da det er lang tid siden, der er orienteret om badevandskvaliteten i Gjessø, medtages
oplysningen i næste nr. af Gjessø Posten..

3. Gjessø-Posten – opfølgning af mødet med foreningerne 3/11 – økonomi:
Der var tilfredshed med mødet og mødets konklusion, nemlig at bladet fortsætter i 2009, og at de øvrige
foreninger i Gjessø bidrager økonomisk til bladets drift.
Det blev besluttet, at kassereren efter nytår udsender en à conto-regning til foreningerne på det samlede à
conto beløb på kr. 10.000,00.
Det sker efter den fordelingsnøgle, som blev aftalt på mødet:
GUF, Vandværket, Grundejerforeningen og Lokalrådet hver 20 %.
Seniorbadminton og Forsamlingshuset hver 10 %.
Der oprettes en særlig konto i regnskabet for udgifter og indtægter vedr. bladet, således at beløbene kan
gøres op ved årets slutning og eventuelt modregnes i næste års beløb.

4. Forslag ang. cykelruter mellem Thorning og Them/Silkeborg.
Anders og Tage orienterede om samarbejdet med de øvrige vestlige lokalråd i kommunen med henblik på
et forslag til kommunen om oprettelse af en eller flere cykelruter i området.
Der er indkaldt til et nyt møde i Funder den 19.1.09, hvor begge påregner at deltage, og hvor arbejdet
antagelig kan afsluttes.

Gjessø Lokalråd
Mødereferat af 24.11.2008

2
5. Høring ang. ny parkeringsbekendtgørelse.
Teknik- og Miljøafdelingen har fremsendt en høring ang. ny parkeringsbekendtgørelse for kommunen,
hvor et af de væsentlige elementer er forbud mod at parkere lastbiler og andre større køretøjer indenfor
bymæssig bebyggelse i tidsrummet mellem kl. 20 – 06.
I et bilag er der anvist forskellige steder, hvor man lovligt kan parkere større køretøjer i dette tidsrum,
men ingen steder i Gjessø.
Da lokalrådet er bekendt med, at der holder enkelte større køretøjer parkeret om natten inde i byen, blev
det besluttet at pege på parkeringsmuligheder for disse køretøjer.
Der blev foreslået det asfalterede areal for enden af Sdr. Gjessøvej – øst for Mælkevejen.
Henning arbejder videre med sagen og besvarer høringen.
Såfremt der er andre arealer, der kan peges på, skal Henning snarest have besked.

6. Emne til nyt bestyrelsesmedlem i Toftebjerg Medborgerhus:
Det nuværende bestyrelsesmedlem, Gunnar Beck, ønsker ikke at fortsætte, hvorfor der skal findes et nyt
emne.  Henning Jensen blev foreslået som nyt bestyrelsesmedlem. Lovede at overveje forslaget.

7. Borgermødet i foråret, tidspunkt, emner:
Det blev besluttet at forsøge at afholde mødet i sidste halvdel af marts 2009.
Tage kontakter Hanne Bæk Olsen og Leif Bech fra Planlægningsudvalget for at forsøge at få dem til at
give et oplæg på mødet.  Øvrige lokalpolitikere fra gl. Them kommune inviteres også til mødet.
Emner:  Udviklingen i Gjessø samt de forskellige emner/behov, som vi har indsendt i forbindelse med
kommuneplanen (hal, cykelstier, bymidten o.s.v.)

8. Fastlæggelse af møder i 2009:
Næste møde afholdes den 26.01.09 kl. 20.00 hos Tage.
Øvrige møder afholdes d. 23.02.09, 30.03.09, 04.05.09, 31.08.09, 28.09.09 og 26.10.09.

9. Eventuelt:
Intet at referere.

Ref. TBH.