Mødereferat 25.08.2008

Gjessø Lokalråd
Mødereferat af 25.08.2008
Side 1 af 2
Afholdt hos…….. :  Henning Jensen, i fælleshuset Gjessøparken 46.

Mødedeltager…. :  Tage Hornstrup, Kurt Andersen, Henning Jensen og Stefan Maroti.
Afbud fra ……….. :  Anders Bendtsen

1.  Referat fra sidste møde:
Referaterne fra de to forrige møder blev godkendt.

2.  Meddelelser, herunder orientering om deltagelse i arbejdsgruppe
2.1. Fællesmødet i Medborgerhuset d. 28/9:
Tage Hornstrup og Henning Jensen deltog.
2.1.1.  I forbindelse med Kommuneplanen præsenterede Resenbro deres plan. Denne
præsentation var dog ej optimal informativ og kunne ikke bruges i bred forstand som
inspiration.
2.1.2.  Muligheder for samarbejde mellem lokalrådene blev drøftet. En mulighed var
infrastrukturprojekter, som f.eks. motorvejstilslutninger i Funder.
2.1.3.  Det blev vedtaget at ændre sammensætningen af lokalrådsgrupper, så disse vil
blive koblet ud fra et naturligt samhørigheds setup.
2.1.4.  Arbejdsgruppen har nu lavet et oplæg til ”Huskesedlen”, så den er klar til
aflevering til kommunen. Dette behandles i lokalrådet når der modtages en
tilbagemelding fra kommunen.
2.1.5.  En beboer fra Lindebakken har rettet henvendelse til lokalrådet om afslag om
tildeling af buskort til skoleelever fra Gjessø til Frisholm skole i Them, med den
begrundelse at skolevejen er omklassificeret til mindre trafikfarlig vej. Dette til trods
for at der i den senere tid er opført fartdæmpende foranstaltninger for at mindske
risikoen for uheld, da vejen er meget trafikeret. Sagen henvises til skolebestyrelsen.

3.  Høring ang. samarbejdsaftale mellem lokalråd og Silkeborg kommune,
Behandles på næste møde.

4.  Høring ang. omlægning af den regionale busdrift
Rutebilen fra Silkeborg over Gjessø/Them til Vejle ønskes nedlagt på sigt.
Dette vil begrænse færdselsmulighederne mellem Gjessø og Them. Her tænkes specielt på
fritidsaktiviteter(sport) samt ældre.
Da bussen alligevel kører mellem Silkeborg og Vejle, vurderes ekstraudgifterne ved at køre
over Gjessø/Them frem for den direkte rute til at være forsvindende.
Lokalrådet vil derfor appellere til en revurdering af forslaget.

5.  Oversigt over økonomien v/ kassereren
Da tallene ikke var til rådighed på mødet, vil disse blive tilsendt formanden via mail.
Økonomien behandles derfor på næste møde.

6.  Gjessø-Posten
Der er modtaget begrænset med indlæg til næste udgave (6/9).
Ud fra resultatet af vurderingen af økonomien jf. pkt. 5 på næste møde, vil der blive truffet
beslutning om hvorvidt nov/dec udgaven skal/kan droppes.
Formanden vurderer hvorvidt der er behov for et opfølgningsmøde med de øvrige Gjessø Lokalråd
Mødereferat af 25.08.2008
Side 2 af 2
foreninger, hvor der skal drøftes et evt. tilskud fra disse til driften af avisen.

7.  Trafikplanen – ønsker om cykelstier indsendt
Formanden har indsendt forslag om cykelstier bl.a. mellem Gjessø/Them, for at få dette med
i trafikplanen for kommunen.

8.  Årsmøde, tidspunkt:
Det blev besluttet at udskyde årsmødet til foråret 2009.

9.  Eventuelt
Formanden laver oplæg om Gjessø til hjemmesiden.

10. Næste møde (29/9)
Næste møde holdes ved Stefan, Gjessøparken 15.