Mødereferat 27.03.2008

Gjessø Lokalråd
Mødereferat af 27.03.2008

Side 1 af 4
Afholdt hos…….. :  Kurt Andersen, Brandevej 5.

Mødedeltager…. :  Tage Hornstrup, , Anders Bendtsen, Henning Jensen og Kurt Andersen
Afbud fra ……….. :  Stefan Maroti

Pkt.1  Godkendelse af referatet fra sidste møde
Referat fra sidste møde godkendt

Pkt. 2  Meddelser
Gunnar Beck er udpegt som repræsentant i Toftebjerg medborgerhus.
LAG, Silkeborg har 150.000,- i en pulje til trængte landdistrikter,  Vi vil undersøge om der
er mulighed for et tilskud til bla. Gjessø posten.
Skiltningen på Egebakken er i orden.
Der er fortsat ansøgning inde om bedre skiltning fra Funder og et par steder internt.

Pkt 3.  Regnskabet blev gennemgået og godkendt.

Pkt. 4  Hjemmesiden :
Hjemmesiden bør opdateres i positive vendinger, det er et tidskrævende og kompliceret
opgave at konstruere en indbydende hjemmeside.
Ønsker:
Forside ændres.
Overskuelighed, overskrifter, referater.
Foreningsliste m. links.
Relevante dokumenter fra offentlige myndigheder.

Der er formodentlig muligheder for at få hjælp til arbejdet af relevante personer i
nærområdet.

Pkt 5  Gjessøposten.
Det har kostet 200,- kr. at få delt bladet ud.
Trykning af bladet, 350 blade a 4 sider i alt 1400 side er en stor opgave for en privat printer,
så medborgerhuset påtog sig opgaven til 1400 kr.+ moms i alt 1750,-
Vi vil kunne gøre opgaven billigere ved at udgå farvetryk, men det må heller ikke se for
kedelig ud.
Vi vil undersøge om der er billigere muligheder. Se endvidere pkt. 2.
Husk dato nr.
Lav evt. foreningsliste.
Bladet er blevet positiv modtaget !

Pkt. 6  Tovholder i forbindelse med udarbejdelse af ny handicap-guide for Silkeborg.
Henning vil gerne lave en oversigt om forholdene i Gjessø, som vidresendes til kommunen.

Gjessø Lokalråd
Mødereferat af 27.03.2008

Side 2 af 4

Pkt 7  Forslag og ideer til kommuneplanen 2009.
Forslag til kommunen fremsendes senest d, 4 april.

Vedhæftet skrivelsen : Bilag 1.
Pkt 8   Eventuelt
Ingen

Pkt 9  Næste møde
28 april. Gjessø Lokalråd
Mødereferat af 27.03.2008

Side 3 af 4
Bilag 1

Byrådet/forvaltningen
Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

En multihal i Gjessø – en nødvendighed for både skole og lokalsamfund.

Tilbage i februar 2004 fremlagde institutioner og foreninger i Gjessø en plan i fællesskab i 3 trin, der på
sigt skulle sikre gode fysiske rammer for både institutioner, foreninger og lokalsamfund. Trinene bestod
af (se vedlagte brev, bilag 1):

Trin 1: En ny og større børnehave
Trin 2: Opførelsen af en multihal
Trin 3: Ombygning/tilbygning til skolen

Siden er trin 1 gennemført – endda suppleret med en vuggestue – og trin 3 er delvist gennemført, idet fire
undervisningslokaler en udvidet. Men trin 2 – en multihal – er slet ikke påbegyndt, hvilket er meget
påtrængende for både skole, idrætsforeninger og andre brugere.

Opførelsen af en multihal (evt. ¾ størrelse hal) vil give uanede anvendelsesmuligheder og samtidigt
frigøre plads til undervisningsformål (gl. gymnastiksal) og erstatte håbløst forældede badefaciliteter (kun
ét baderum til både drenge og piger).

Der foreligger således allerede projektskitser udarbejdet af den daværende Them kommune (se vedlagte
idéoplæg, bilag 2). Skitserne til dimensionering og placering af multihallen tager både hensyn til de
eksisterende rammer og rummer mulighed for udvidelse. Multihallen er også medtaget på den anlægsliste
– strukturstafetten inden for børne- og ungeområdet – som blev overdraget til den ny kommune.

Nødvendigheden af en hal (multihal) er der allerede med ca. 180 elever på Gjessø Skole/SFO og to
idrætsforeninger med over 400 medlemmer til sammen. Kravet skærpes yderligere af den markante
befolkningstilvækst som forventes ifølge prognoser, ligesom den kommende lokale busforbindelse vil øge
interessen for bosættelse i Gjessø.

Endelig er der også det overordnede behov for fremme af bevægelse og sundhed i alle aldre, som jo klart
er et nationalt indsatsområde, og hvor vi lokalt ønsker at iværksætte initiativer i fællesskab mellem
foreninger og institutioner.

Perspektiverne for Gjessøs fysiske udvikling gør, at vi også vil bede kommunen iagttage de
udvidelsesbehov, som der på længere sigt er ift. bygninger (skole, SFO, klub, børnehave, hal etc.) og ikke
mindst udearealer (boldbaner, legepladser, parkering etc.) – og fremlægge en plan for dette.

Der er tidligere på kommunalt initiativ udarbejdet strukturplaner for Gjessø i samråd med lokale
interessenter (se vedlagte plan, bilag 3), hvor bl.a. området omkring skolen behøver afklaring og
konkretisering. Silkeborg Kommune har også anmodet om forslag og ideer til den kommende
kommuneplan 2009-2020, så vi vil bede om at disse strukturplaner bliver afklaret i denne planproces.
Der er således behov for at tydeliggøre endnu et trin: Gjessø Lokalråd
Mødereferat af 27.03.2008

Side 4 af 4

Trin 4: Reservation og anlæg af udearealer (boldbaner, parkering etc.)

Vi er af den opfattelse, at meget af det hidtidige plan- og projektarbejde kan videreføres og anvendes –
der mangler dog afklaring ift. valg og konkretisering af strukturmodellen samt estimering og placering af
udbygningstakten for Gjessø.

Silkeborg Kommune har på det seneste vedtaget og fremlagt en landdistriktspolitik, hvoraf det tydeligt
fremgår, at kommunen vil understøtte og stræbe efter udvikling og dynamik i landdistrikterne – det finder
vi er i fuld overensstemmelse med de ønsker vi har i Gjessø.

Vi ser opførelsen af en multisal i Gjessø som det første og mest presserende tiltag her og nu, så vi vil bede
kommunen få det inddraget i såvel planlægningen som budgettet for 2009.

Med venlig hilsen

Gjessø Skole/SFO, formand
Flemming F. Christensen

Medunderskrivere:

Gjessø Børnehave/Vuggestue, formand    Gjessø Lokalråd, formand
Lone Breumlund      Tage Hornstrup

Gjessø UngdomsForening, formand    Gjessø Seniorbadminton, formand
Lis Thomsen       Gunnar Beck

Gjessø Forsamlingshus, formand    Gjessø Grundejerforening, formand
Steffen Sørensen      Kristian Bornemann