Mødereferat 28.02.2008

Gjessø Lokalråd
Mødereferat af 28.02.2008
Side 1 af 2
Afholdt hos…….. :  Anders Bendtsen, Egebakken 1

Mødedeltager…. :  Tage Hornstrup, Kurt Andersen, Anders Bendtsen og Stefan Maroti
Afbud fra ……….. :  Henning Jensen

1.  Godkendelse af referat fra sidste møde:
1.1. Referatet fra mødet d. 2008.01.28 blev godkendt uden kommentarer.

2.  Meddelelser:
2.1. Regulativ for lokalråd: Formanden berettede om at have modtaget information vedr.
kommunens arbejde med et revideret regulativ for lokalrådenes arbejde. Gjessø indgår i
et pilotprojekt omkring dette.
2.2. Multihal i Gjessø: Lokalrådet afventer tilbagemelding fra skolebestyrelsesformand
Flemming Christensen, hvorefter der laves en fælles gennemgang af et tidligere oplæg,
før dette tilrettes til et ny ansøgning til Silkeborg Kommune. Ansøgningen sendes
endvidere til Leif Bæk, Søren Goldmann, Bent Breuner og Torben Hansen.
2.3. Kommuneplan 2009-2020: Formanden kunne meddele, at der i en pressemeddelelse fra
kommunen efterlyses ideer og forslag til behandling/udarbejdelse af en ny
kommuneplan 2009-2020 inden 5.april 2008.
Formanden vil kontakte Gry/Kommunen, for om muligt at få retningslinier for hvilken
form et evt. oplæg skal bør have, forud for lokalrådets udarbejdelse af et sådant.
2.4. Gjessø portalen på internettet: Grundejerforeningen har efter lang tid nu meldt ud, at de
trods tidligere tilkendegivelse herom, ikke længere vil/kan påtage sig opgaven med at få
etableret en lokal WEB-Portal for Gjessø. Projektet lægges derfor i mølpose indtil videre.

3.  Økonomi:
3.1. Regnskabet:
Der blev ikke behandlet emner desangående på dette møde. Regnskabet forelægges på
næste lokalrådsmøde.

4.  Logo for lokalrådet:
Nyt logo er ny implementeret, og vil fremover figurere på alle officielle dokumenter
udarbejdet af Gjessø Lokalråd.

5.  Hjemmesiden:
Da WEB-Master Henning ikke var til stede blev det besluttet at udskyde behandling af
relaterede emner til næste møde.

6.  Nyhedsbrevet (Gjessø Posten):
Formanden har udarbejdet et forord til 1. udgave, og har på nuværende modtaget indlæg
hertil fra GUF, som videresendes til redationen.

7.  ”Huskesedlen”:
Der var ingen punkter til behandling under dette punkt.
Gjessø Lokalråd
Mødereferat af 28.02.2008
Side 2 af 2
8.  FiberBredbånd i Gjessø:
EnergiMidt er i gang med at nedgrave tomrør til FiberBredbånd i Gjessø. Dette vil give
adgang til hurtig internet, TV tilbud, telefoni m.m.
Tilbud til byens borgere forventes at blive udsendt senere på foråret, hvor der også vil være
informationsbusser opstillet i byen.
Samtidigt renoveres elnettet i byen og luftledningerne omlægges til mere sikre jordkabler.
Grundejerforeningen vil blive spurgt om hvorvidt de vil være ”ambassadører” for projektet.
Lokalrådet finder det ikke passende at indgå direkte i et sådant privat erhvervsprojekt.
Indtil da kan interesserede henvende sig til Anders Bendtsen.

9.  Repræsentant til Toftebjerg Medborgerhus’ bestyrelse:
Formanden vil spørge Henning Jensen og Paul erik Schmidt om hvorvidt de vil være
interesserede i at repræsentere Gjessø.

10. Eventuelt:
Der var ingen punkter til behandling under dette punkt.

11. Næste møde:
27/07-2008 hos Kurt, klokken 20:00.