Mødereferat 28.04.2008

Gjessø Lokalråd
Mødereferat af 28.04.2008
Side 1 af 1
Afholdt hos…….. :  Tage Hornstrup, Birkebakken 11

Mødedeltager…. :  Tage Hornstrup, Kurt Andersen, Anders Bendtsen og Stefan Maroti
Afbud fra ……….. :  Henning Jensen

1.  Godkendelse af referat fra sidste møde:
1.1. Referatet fra forrige møde er ej udsendt, hvorfor det behandles på næste møde.

2.  Meddelelser:
2.1. Kommunens udviklingsstrategi: Formanden berettede om og uddelte folder med
udviklingsstrategi for Silkeborg Kommune.
2.2. ”Huskesedlen”: Tage Hornstrup og Anders Bendtsen deltager i samarbejdet omkring
”Huskesedlen”. Der er berammet 2 møder inden sommerferien.
2.3. Tilskud fra LAG: Formanden kunne meddele, at lokalrådet har modtaget en invitation fra LAG
Silkeborg vedrørende tilskudsmuligheder. Det vurderes hvorvidt der evt. kunne laves et
forskønnelsesprojekt vedr. søen.
2.4. Møde med Venstre/Them: Vi har modtaget invitation fra Venstre/Them om et evt. møde 30/4 i
Them Medborgerhus vedr. udviklingstrends i området.
Vi overvejer deltagelse ved formanden
2.5. Gjessø Grundejerforening: Der har været afholdt ekstraordinær generalforsamling i Gjessø
Grundejerforening, hvor der blev valgt en bestyrelse. Navne er i skrivende stund ikke
bekendtgjort.

3.  Nyhedsbrevet (Gjessø Posten):
3.1. Tilskud til driften:
Ansøgning om driftstilskud blev afvist.
3.2. Driftsomkostninger:
Tilbud på farvetrykt avis fra Them Medborgerhus udgør 1.400 DKK. I s/h 700 DKK.
Det vurderes om og i givet fald hvor meget de involverede foreninger evt. kan/skal bidrage med
for at lette økonomien.
2008 betragtes som en forsøgsperiode, hvorefter der gøres status, og et evt. oplæg til
tilskudsmodel præsenteres for de øvrige foreninger.
Note: Næste udgave 1.juni 2008. Redaktionen inviteres til næste lokalrådsmøde.

4.  Hjemmesiden:
Lokalrådets Web-side kan ikke siges at være operationel og har visse umiddelbare mangler.
4.1. Der skal laves en side med en komplet liste over foreningerne, med kontaktperson og
telefon/mail.
4.2. Der skal laves en ny præsentation af Gjessø by.

5.  FiberBredbånd i Gjessø:
Der afholdes informationsmøde i Gjessø Forsamlingshus d. 29/4-2008 kl.19:00-21:00.

6.  Eventuelt:
Der var ingen punkter til behandling under dette punkt.

7.  Næste møde:
26/05-2008 ombord på Tages båd i Svejbæklund. Der samkøres fra Superen kl. 17:30.