Mødereferat 02.02.2009

Gjessø Lokalråd
Mødereferat af 2 feb 2009

Side 1 af 2
Afholdt hos……..  : Tage Hornstrup

Mødedeltager…. :  Tage Hornstrup, Kurt Andersen, Henning Jensen og Anders Bendtsen.
Afbud fra ……….. :  Stefan Maroti
Referant………  :  Anders Bendtsen

1.  Referat fra sidste møde:
Referatet fra sidste møde blev godkendt, formanden tilretter nogle punkter fra foregående
møder og fremsender dem på ny.

2.  Meddelelser.
2.1.1 Formanden nævnte der afholdes møde tirsdag d. 3 feb. på Silkeborg handelsskole
ang. den kommende kommuneplan. Formanden deltager i mødet.

2.2.1. Formanden har deltaget i et møde på skolen ( formandsmøde) ang. hal og cykelstier,
efter kommuneplanen er blevet fremlagt.

2.3.1. Henning Jensen  har fremsendt et brev til Silkeborg kommune som svar på deres
spørgsmål ang.  parkering af store biler,  lokalrådet har foreslået der parkeres på Søndre
Gjessøvej.

2.4.1. Niels Uldal Them – Salten lokalråd har kontaktet formanden ang. den kommende
busplan. De 2 lokalråds ønsker falder godt i tråd sammen, Them – Salten lokalråd  ønsker
også at få bybussen til Them fra Gjessø.

2.5.1.  Anders Bendtsen nævnte problemerne med mobildækning fra TDC i Gjessø
området. Anders fremsender et brev til TDC ang. problemet.

2.6.1.  Kurt  Andersen har ikke modtaget et svar fra Silkeborg kommune ang det fremsendte
brev vedr. den kommende sti i forlængelse af  Marsvej. Kurt vil rykke efter et svar.

3.  Økonomi.
Kassereren har ikke fået afsluttet regnskaberne for 2008. Kassereren fremlagde et budget
for 2009. Kassereren kontakter Silkeborg kommune ang. udbetaling af rådighedsbeløbet for
2009.

4.  Arbejdsudvalget vedr. nye cykelstier.
Formanden har været til et afsluttende møde ang. oplægget til et cykelrute fra Thorning til
Bryrup med div. afstikkere bl. a cykelsti ml. Silkeborg og Gjessø. Forslaget fremsendes
samlet fra de berørte lokalråd til Silkeborg kommune.

5    Høring vedr. kommuneplanen.
Udsat til næste møde.

6.   Borgermøde i forsamlingshuset d. 9 marts. Gjessø Lokalråd
Mødereferat af 2 feb 2009

Side 2 af 2
Silkeborg kommune har givet accept på at Hanne Bæk Olesen – Leif Bæk og Gry

Bruun Hansen om  deltagelse i et borgermøde, hvor de vil fortælle om den kommende
kommuneplan. Formanden sørger for annoncering i Den lokale Avis d. 25 feb. 2009

7.   Gjessø Posten.
Kassereren fremsender fakturaer til foreningerne for Gjessø Posten 2009.

8.   Eventuelt
Formanden har overbragt Poul Erik Schmidt en julekurv for det store stykke arbejde
Poul Erik gør mht. Gjessø Posten.

9.   Næste møde
Mandag d. 23 feb. 2009 kl 20.00 hos Henning.