Mødereferat 04.05.2009

Gjessø Lokalråd
Mødereferat af 04.05.2009
Side 1 af 2
Afholdt hos…….. :  Kurt Andersen

Mødedeltager  :  Tage Hornstrup, Kurt Andersen, Henning Jensen, Stefan Maroti og
Anders   Bendtsen.
Afbud fra ……….. :

1.  Referat fra sidste møde:
Referatet blev godkendt.

2.  Meddelelser v/formanden:
2.1. Vi har modtaget kvittering for modtagelse af høringssvar vedr. kommuneplan samt
trafikplan. Senere er modtaget foreløbigt svar fra borgmesteren.

2.2. Fællesmøde f/Lokalråd 30/04/2009
2.2.1.  Huskesedlen: Torben hansen ønskede mere brede visionære indlæg, frem for
snævre/præcise ønsker. Dette herskede der dog ikke enighed om, da man var af
den opfattelse, at kommunen derved havde lettere ved at feje et forslag af bordet.

2.2.2.  Valg. Valglister blev ej brugt flere steder. Typisk benyttes ej heller samme lokale
som til kommunalvalget.

2.3. 15.04 deltog AB, Henning og Tage i fællesmødet for lokalråd. Der blev ved denne
lejlighed afgivet tilkendegivelse om at lokalrådet savnede feedback i forbindelse med
indsendelse af forskelligt materiale til diverse høringer o.lign.

2.4. Aktionsgruppe for multihal i Gjessø:
Skolebestyrelsen meddelte at der nu er nedsat en aktionsgruppe omkring en evt. ny
multihal i Gjessø. Jf. tidligere beslutning deltager Kurt fra lokalrådet i dette arbejde.
2.4.1.  Kurt refererede oplægget til en skivelse. Målet er et bredt funderet
område/multihal, som dækker alle aldersgrupper fra børneinstitutioner til seniorer.

2.5. Høring om kort over lokalrådsområderne:
Det viser sig at de afstukne områder følger skoledistrikterne. Der foretages ikke videre i
sagen.

2.6. Busdriften til/fra Gjessø:
24/03 sendte lokalrådet spørgsmål til kommunen vedr. trafik. Vi har d.d. stadig ikke
modtaget nogen respons på dette.

2.7. Cykelstier til/fra Gjessø:
Skolebestyrelsen har nedsat et aktivitetsudvalg omkring cykelstier. Kommunen efterlyser
en prioritering af stierne.
FM har fået lovning fra Politiet om en revurdering af klassificeringen af Rustrupvej, med
speciel opmærksomhed på den tunge trafiks sammenfald med den cyklende trafik til/fra
skole. FM rykkede for et svar.
Torsdag den 14/05 er der aftalt møde med relevante personer fra kommunen. Mødet Gjessø Lokalråd
Mødereferat af 04.05.2009
Side 2 af 2
afholdes i Gjessø. Det er besluttet at Kurt og Anders repræsenterer lokalrådet.

3.  Klage fra borger:
Lokalrådet har modtaget en klage vedr. en evt. sti bag om Marsvej. Sagen er afklaret i form
af et møde afholdt med klageren, hvor der blev bekendtgjort at kommunen ikke vil ændre
noget, da der foreligger en godkendt lokalplan.
Sagen er derfor henlagt, men skal huskes ved større fremtidige ændringer i området..

4.  Økonomi:
Da der ikke forelå tal til vurdering, vil emnet søgt behandlet på næstkommende møde.

5.  Hjemmesiden:
5.1. FM udleverede en status over sidens indhold.

5.2. Der skal laves et punkt særskilt til mødereferater under aktiviteter.

5.3. Henning vurderer muligheden for en arkivstruktur for gamle referater m.m.

5.4. Punkterne 5.1, 5.2 og 5.3 behandles på næste møde.

6.  Gjessøposten:
Det henstilles til redaktøren om at være kritisk ift. form af gengiven information, så det bliver
en mere objektiv præsentation samt mere læsevenlig opsætning.

7.  Borgemøde:
Der afholdes borgermøde før 1/10, hvor der informeres om indholdet af ”Huskesedlen”.
Vedtægternes §4,§8 ændres,mht aldersgrænse for valg. Dette ændres fra 15 til 16 år.
Afsnit omkring legitimation slettes. Det præciseres at der KUN kan stemmes ved personlig
fremmøde. Der afholdes møde sidst i september.

8.  Eventuelt:
Det er vedtaget at bevillige 200 DKK pr. år til hvert medlem til dækning af udgifter ved
afholdelse af interne.lokalrådsmøder.
Kurt sender beløbene pr. netbank.

9.  Næste møde:
d. 31. august klokken 20:00. Lokalitet bekendtgøres senere.