Mødereferat 15.12.2009

Gjessø Lokalråd

Side 1 af 2
Lokalrådsmøde d.15.12.09

Mødedeltager: Torben Sørensen, Lone Breumlund, Peter Fabrin, Erik Christiansen og Helene Jakobsen

Referant: Helene Jakobsen

1.  Konstituering:
Formand:       Torben Sørensen
Næstformand: Lone Breumlund
Kasserer:       Peter Fabrin
Sekretær:      Helene Jakobsen
Medlem:        Erik Christiansen
2.   Afklaring af holdninger og forventninger til lokalrådet.
Vi er her nået frem til en struktur og en samarbejdsform, som også inddrager de 4 suppleanter og
evt. andre Gjessø borgere. (som så fint er beskrevet af Torben Sørensen)
1.  Befolkningsprognosen/ -udviklingen (Bebyggelse: PF/HJ)
2.  Betydningen af geologisk interesseområde (Bebyggelse: PF/HJ)
3.  Udlægning af arealer (Som tillæg til kommuneplanen) (I stedet for det område vi har mistet)
(Bebyggelse: PF/HJ)
Samarbejdsform:

•   Lokalrådet har besluttet at afholde møde ca. hver 2. måned.
o   Disse møder er for lokalrådets medlemmer
•   Vi har besluttet at have nogle lokalrådsmedlemmer der har ansvaret for nogle
interesseområder
o   Disse interesseområder er nu fordelt således i lokalrådet:
           Infrastruktur og trafik: Helene Jakobsen og Lone Breumlund
•          Herunder ligger huskesedlerne omkring cykelsti til Them og Silkeborg,
samt bycentrum

   Skole/Idræt: Erik Christiansen og Torben Sørensen

           Bebyggelse: Peter Fabrin og Helen Jakobsen
•          Herunder huskesedlen omkring udlægning af arealer
Befolkningsprognosen/-udviklingen
Betydningen af geologisk interesseområde, omkring Gjessø Ringvej.
Udlægning af arealer (som tillæg til kommuneplanen)( i stedet for det
område vi her mistet)

           Multihallen: Torben Sørensen og Lone Breumlund (+ Suppleant Frank
Rasmussen)
•          Herunder huskesedlen omkring multihallen

o   Forventningen er at hver af disse interessegrupper kan blive suppleret med deltagere
fra Gjessø, herunder suppleanter eller andre interesserede. Gjessø Lokalråd

Side 2 af 2

o   Meningen med dette er at man mellem lokalrådsmøderne arbejder i interessegruppen,
således at lokalrådsmedlemmet kan fremlægge arbejdet på lokalrådsmødet. Dette
giver alle borgere i Gjessø chancen for at deltage inden for nøjagtig det område man
brænder mest for, uden at forpligte sig til for meget. Arbejdsindsats og evt.
mødeaktivitet vil blive aftalt individuelt i den enkelte interessegruppe.

o   Det ville være rigtig godt om suppleanterne kunne deltage i en af interessegrupperne,
og på den måde spille en aktiv rolle i Gjessøs udvikling.

o   Gruppen omkring Multihallen er desværre nok lukket, da vi allerede nu har en rimelig
stor gruppe der arbejder her.

•   Suppleanterne vil modtage referater fra alle møder, og opfordres til at spille en aktiv rolle på
den netop åbnede facebook side, hvor vi ønsker en åben debat om en lang række områder,
vi håndterer i lokalrådet. (Søg på gruppen Gjessø Lokalråd på Facebook)

Dette er også sendt ud til suppleanterne med ønske om svar snarest.

Vi ønsker at fokusere på åbenhed og synlighed, samt inddragelse af borgerne, og det er derfor at
kommunikationen flyder meget fra os lige nu, med fokus på de 3 områder:  Lokalrådets hjemmeside,
Facebook gruppe, samt GjessøPortalen.

3.  Intern – Ekstern kommunikation

Vi er alle enige om at vi skal have gjort noget ved lokalrådets hjemmeside som i dag ligger på
Silkeborg kommunes side, og at man skal kunne søge den nemt og enkelt på nettet.
Vi vil gerne lave et samarbejde med de andre foreninger i Gjessø om at lave en ”Gjessø Portal”
hvilket vi vil diskuterer på et møde, med  disse, tirsdag den 2. feb. 2010 i klubhuset.

Her kunne vi tænke os at nedsætte en arbejdsgruppe med henblik på at lave denne Gjessø Portal,

Indledende kunne forslag til indhold være:

Links til div. Foreningers hjemmesider
Kalender for lokalområdet/ div. Foreninger
Elektronisk udgave af GjessøPosten

Vi er også allerede som nævnt tidligere på facebook hvilket vi har store forventninger til.

Det årlige borgermøde bliver mandag den 15.marts 2010 evt. sammen med andre foreninger som kan
byde ind med noget denne aften.