Mødereferat 16.03.2009

Gjessø Lokalråd
Mødereferat af 16.03.2009
Side 1 af 3
Afholdt hos…….. :  Kurt Andersen

Mødedeltager  :  Tage Hornstrup, Kurt Andersen, Henning Jensen, Stefan Maroti og
Anders   Bendtsen.
Afbud fra ……….. :

0.  Generel information:
Med specielt henblik på drøftelserne omkring den fra Silkeborg Kommune udsendte
Kommuneplan samt Trafikplan, har Gjessø Lokalråd til dette møde inviteret byrådsmedlem
og medlem af Teknisk Udvalg Søren Goldman (SG) bosiddende i Them by, som deltog i
hele mødet.
SG takkede for invitationen og billigede initiativet til fremme af fokus af aktuelle
problemstillinger i lokalområdet Gjessø/Them og Salten. SG opfordrede til også i fremtiden
at involvere byrådspolitikere, og stillede sig til rådighed, hvis lokalrådet fandt anledning til
det.

1.  Referat fra sidste møde:
Referatet blev godkendt.

1.1.  Referat fra borgermødet:
Kurt udsender dette snarest muligt.

1.2.  Referater fra møderne 29/9-08 og 20/10-08:
Stefan forsøger at finde og udsende dem snarest.

2.  Meddelelser v/formanden:
2.1. Fællesmøde for lokalråd den 30. april:
Kommunen efterlyser emner. Der er ikke umiddelbart flere emner, end de som tidligere
er meddelt kommunen.

2.2. Økonomien for lokalrådet:
Dette behandles på næste møde, hvor kassereren medbringer relevante papirer.
Økonomien fremlægges på kommende borger-/opstillingsmøde forud for det kommende
lokalrådsvalg.

2.3. Den regionale bustrafik:
Lokalrådet afventer stadig svar fra kommunen vedr. høringssvar omkring ændringer i
den lokale bustrafik specielt mellem Them og Gjessø byer.
SG: Der er p.t. ikke lagt op til en umiddelbar løsning. Lokalrådet skal fastholde
krav/ønsker for at bibeholde pres på emnet i forhold til såvel embedsmænd, udvalg og
byråd. Den nuværende bybus’ (linie 17) rute kan ikke forlænges fra Gjessø til Them. En
teletaxa ordning er måske en mulighed på kort sigt.

2.4. Øvrig bustrafik:
Der er ikke modtaget yderligere ønsker omkring dette tema.
Gjessø Lokalråd
Mødereferat af 16.03.2009
Side 2 af 3
2.5. Multihal i Gjessø:
Skolebestyrelsen har påtaget sig den koordinerende rolle omkring dette tema i forhold til
kommunen.
Kurt deltager i møder herom som repræsentant for lokalrådet.

2.6. Mobildækning i Gjessø:
Der foreligger en almen utilfredshed i byen vedrørende mobildækning i og omkring
Gjessø by. TDC, som har nærmeste master vurderer løbende behovet.
Anders følger op ift. status ved TDC, og rapporterer ifm. nyt omkring dette tema.

3.  Møde med nærdemokratiudvalget:
Formanden opfordrede til deltagelse fra lokalrådet, hvilket blev besluttet på mødet.
Lokalrådet har den klare opfattelse, at kommunen endnu ikke helt har fundet ”de rette ben at
stå på” ift. dialogen med og brugen af lokalrådene.
SG: Byrådet skal også finde den rette måde at kunne få maksimal gensidig nytte af
lokalrådene. Derfor opfordres lokalrådet til aktivt at præge denne proces.

4.  Borgermøde/opstillingsmøde til efteråret:
4.1. Valg den 17/11:
Der afholdes opstillingsmøde forud for valget (før 1/10).

4.2. Ændring af vedtægter:
Lokalrådet giver input til ændringer af vedtægterne, således at de kommer 100% i
overensstemmelse med samarbejdsaftalen.

5.  Evaluering af borgermødet den 9/3-09:
Der deltog 95 fra byen, hvilket må siges at være rigtig flot. Der var en del diskussion omkring
de seneste væksttal for byen. Der var ligeledes en generel forundring blandt deltagerne
omkring den tilsyneladende nedtoning af Gjessø’s status som vækstområde, til fordel for
f.eks. Funder, med mulig relation til den kommende motorvejsføring.
SG: Det skal understreges at vækst ikke kan/skal styres ud fra % tal, men at kommunen skal
give lods, og sikre at der til stadighed kan bygges i Gjessø områdets behov/muligheder.
SG: Det skal slås fast at byrådspolitikerne til stadighed betragter Gjessø som et
”2. Buskelund”.
SG: Gjessø lokalråd skal til stadighed fastholde de gældende udviklingsønsker overfor
kommunen, så ”de ikke glemmes” if.m de kommende års budgetlægning.

6.  Drøftelse af høringssvar til kommuneplansforslaget:
Formanden uddelte planer for de lokale delområder, som blev gennemgået på mødet. Det
var beklageligvis meget svært at se noget aftryk i kommuneplanen af de fra Gjessø
indsendte høringsforslag.

7.  Drøftelse af høringssvar til trafikplanen:
7.1. Der var enighed i lokalrådet at stille spørgsmål til styringen af trafikken fra Them/Salten
over Gjessø til tilslutningsanlægget til motorvejen i Funder. Dette er specielt vigtigt at se
dette i relation til færdiggørelse/videreføring af Søndre Gjessøvej, samt cykelstier
mellem Them/Gjessø og Silkeborg/Gjessø.
Gjessø Lokalråd
Mødereferat af 16.03.2009
Side 3 af 3
7.2. Lokalrådet skal/vil fokusere på opprioritering af disse cykelstier med henvisning til
tidligere henvendelser samt den forventede øgede trafiktæthed som naturligt vil opstå
som følge af tilslutningsanlægget for motorvejen ved Funder.
SG: Vejen Silkeborg/Gjessø er opklassificeret pga. passagertransport mellem Silkeborg
og Billund Lufthavn. Det er klart et argument som lokalrådet skal inddrage i sin
argumentation.
Det blev vedtaget at formanden gensender tidligere indsendt materiale samt skitsen
”Cykel fra Thorning til Bryrup” til kommunen.

8.  Eventuelt:
Kurt har foreslået tilslutning af stisystem fra den sydlige bydel til den eksisterende skolesti.
Kommunen har svaret, at det p.t. er privat jord, hvorfor de ikke kan gennemføre forslaget på
nuværende tidspunkt.

9.  Næste møde:
Mandag d. 4.maj klokken 20:00 hos Anders Bendtsen, Egebakken 1.