Mødereferat 23.02.2009

Gjessø Lokalråd

Side 1 af 2

Referat af ordinært møde mandag den 23. februar 2009 hos Henning Jensen i fælleshuset
Gjessøparken 46:

Fraværende: Stefan Maroti.

Dagsorden:
1. Referat fra sidste møde,
2. Meddelelser,
3. Økonomi – årsregnskab for 2008,
4. Borgermødet den 9.3.2009,
5. Eventuelt,
6. Næste møde (30/3)

Ad. 1
–   Referatet godkendt.

Ad 2

–   D. 3. Feb. var Tage til møde vedr. fremlæggelse af den kommende kommunalplan, der var
utrolig mange tilhører, så udbyttet af de udstillede plancher var begrænset. Der var dog
mulighed for at drøfte forskellige problematikker med de øvrige lokalrådsdeltagere, samt
enkelte embedsmænd fra kommunen.
–   Anders har skriftlig kontaktet TDC vedr. den dårlige mobildækning der er i området, svar
afventes
–   Der er visse opstarts vanskeligheder ved at etablere en hjemmeside, Henning har arbejdet
på sagen i længere tid. For at få lidt sparring på områder er Kim Kvist Hansen blevet
kontaktet, han er positiv overfor at give en hjælpende hånd med arbejdet.
–   Overvejelse til drøftelse med de øvrige foreninger : Opgiv tanken om en fælles portal – hav i
stedet links til hinandens hjemmesider !  ?
–   Skolen afholder d. 24 feb. deres årsmøde, hvor fokus vil være på udviklingsmulighederne
specielt vedr. cykelstier og en kommende hal. Tage og Kurt deltager.

Ad. 3
–   Årsregnskabet for 2008 blev godkendt.
–   Det viste et mindre overskud, det var heldigt at der var overført midler fra 2007, da hele
tilskuddet for 2008 på 6.000,- kr. er blevet brugt på Gjessø Posten.
–   I 2009 er det aftalt med områdets øvrige foreninger, at de er med til at finansiere udgivelsen
af  Gjessøposten.

Ad. 4
–   Arrangementet er flyttet fra forsamlingshuset til skolen, da der fra politikernes side er stillet
krav om internetforbindelse.
–   Der serveres øl, vand og frugt.
–   Mødet starter kl. 19 hvor Tage vil komme med en årsberetning, efter en kort pause
forventer vi at starte mødet med politikerne kl. 19.30
–   Tage vil kontakte Gry Hansen, for at få resultaterne af de trafiktællinger der har været på
Rustrupvej, da vi mangler et billede af hvor stor belastningen er. Gerne en opgørelse om
trafikkens art og en oversigt over kørselstidspunkterne. Gjessø Lokalråd

Side 2 af 2
–   I trafikplan 2009, er Gjessø kun nævnt i forbindelse med en overslagspris på forlængelsen af
Søndre Gjessøvej til Rustrupvej – der er ikke nævnt noget om cykel- eller gangstier !!
–   Hvilke muligheder ligger der indenfor overskuelig fremtid, for at gør noget for
forskønnelsen af Gjessø bymidte ?
–   Cykelstier, multisal, sikring af grønne områder i beboelsesområderne er nogle af de ting som
vil komme på som debatpunkter.

Ad. 5
–   Punkter til kommende møde:
–   Gennemgang af kommuneplanen og indsendelse af indsigelser.
–   Retningslinjer for lokalrådets hjemmeside.

Ad 6    Næste møde afholdes den 30/3 kl. 20.00 hos Kurt.

Ref.  Kurt