Mødereferat 24.08.2009

Gjessø Lokalråd
Dagsorden for ordinært møde mandag den 24. august 2009 kl. 19.30 hos Tage Hornstrup,
Birkebakken 11:
1. Referat fra sidste møde,
2. Meddelelser,
3. Opstillings- og borgermøde mandag den 28/9 kl. 19.30 i forsamlingshuset,
4. Vedtægtsændringer i lokalrådets vedtægter,
5. Kandidater til lokalrådsvalget,
6. Valget den 17. november 2009,
7. Økonomi/regnskab,
8. Orienteringsmøde hos kommunen den 21/9 kl. 10-11 i forbindelse med den endelige
vedtagelse af kommune- og trafikplan.  Hvem deltager ?
9. Eventuelt,
10. Næste møde.
Vel mødt.
Med venlig hilsen,
Tage Lokalrådsmøde.
Referat fra mødet 24 aug. 09
Deltagende Anders, Tage og Kurt
Afbud fra Henning og Stefan
Ad 1.
Det er beklageligt at referaterne ofte er meget forsinket, det seneste er fra d. 23 feb.
Ad 2
Mødet med repræsentanter fra skolebest. og Karsten Møller d. 6 juni gav ingen konkrete tilsagn om sikring
af de bløde trafikanter, han lyttede, forklarede beslutningsprocesserne i det kommunale system. Men skal
der ske noget, er det formodentlig vigtigt, at der fortsat er lokal pres på for at gøre opmærksom på
problemstillingen.
Keld Grosen  fra Silkeborgpoliti er blevt kontaktet, vedr. klassificeringen af Rustrupvej, de har lovet at
genvurdere vejen. D. 8 /6 meddelte de at et nyt vurderingssystem er på vej som de afventer, vi formoder
det bliver i indeværende år. Der er foretaget en ny trafiktælling på Brandevej , Rustrupvej kommer i løbet af
efteråret.
Vedr. parkeringsdirektivet fra kommunen er der ikke udpeget områder i Gjessø, der er kun skrevet at der
ikke må parkeres indenfor bymæssig bebyggelse. Søndergjessøvej er nu kommet udenfor byzonen hvorfor
det nu er legalt at parkere der.  Dette vedrører kun tunge køretøjer.
Vi er repræsenteret i en udvalg som prøver at påvirke politikerne til at se behovet for en hal i Gjessø, der er
udarbejdet et prospekt, lavet forskellige happenings – vi håber på et positivt resultat.
Arealer til planlagt udstykning syd for byen er blevet skrinlagt, da man fra miljøcentret i Århus ikke vil
godkende det udpegede areal, da det er geologisk interesseområde, Tage var blevet lovet kort m.m., men
har endnu ikke hørt noget – evt. mulighed for en drøftelse m. kommunen d. 21 sep. forligger.
Ad 3.
Anders sørger for øl & vand
Tage beretter, udarbejder vedtægtsændringer – valgalder og indkaldelsesvarsel
Kurt  ( evt. Flemming ) orienterer om haludvalget. Tage sørger for at der annonceres i Gjessøposten og i lokal avisen.
Kurt sørger for opslag i Spar og klubhuset
Huskeseddelen  skal være udarbejdet inden 1. Okt.   De 5 punkter foreslås at være :
– Multihallen
– Cykelstier Gjessø / Them
– Cykelsti  Gjessø/ Silkeborg
– Udendørs idrætsfaciliteter / udlægning af arealer
– Bycenter – forskønnelse , boliger, grønne områder
Ad 5.
Tage har opfordret suppleanterne m.fl. til at opstille til valget. Svar fra følgende : Fritz ?.  Torben Sørensen
(?)og Poul Erik Schmidt  og Mark Glyholt nej.
Ad 6.
Der er ansøgt om tilladelse til at afholde lokalrådsvalg i forbindelse med kommunevalget på Gjessø skole.
Det skal dog ske i separate lokaler, som vi forventer at kunne låne på skolen. Der skal være min. 2
observatører ved valget og under optællingen.
Ad 7
Bilagene for 2008 gennemgået og godkendt
Der skal laves et særskilt oversigt for Gjessøposten.
Der tjekkes om alle foreningerne har betalt.
Ad 8.
Anders og Kurt har mulighed for at deltage, der undersøges om Henning og Stefan har mulighed for at
deltage. Anders tilmelder os.
Ad 9.
Gjessøposten må gerne udvides med lidt billedmateriale.
Ad 10.
Næste møde afholdes torsdag d. 1 okt. Kl 19.30 hos Kurt
Ref. Kurt.