Mødereferat 29.10.2009

Gjessø Lokalråd
Mødereferat af 29. okt. 2009

1
Afholdt hos Kurt Andersen
Mødedeltagere: Tage Hornstrup, Kurt Andersen, Henning Jensen og Anders Bendtsen
Afbud fra:          Stefan Maroti.
Referent:    Anders Bendtsen

1.  Godkendelse af referat fra sidste møde:
1.1.  Referatet blev godkendt med små kommentarer.

2.  Meddelelser:
2.1.  Formanden har modtaget en mail ang. den manglende deltagelse fra lokalrådet på det netop afholdte vælgemøde
på Gjessø skole. Ingen af rådets medlemmer havde denne aften mulighed for at deltage p.g.a. andre gøremål.
Lokalrådet mener det er for sent at arrangere at nyt vælgemøde, drøftede også om det er vores opgave at
arrangere sådanne politiske møder.
2.2.  Formanden deltager lørdag d. 31. okt. 2009 i et nærdemokratimøde på Ny Hattenæs.
2.3.  Huskesedlen er afsendt til Silkeborg kommune d. 1. okt. med punkter som aftalt.
2.4.  Vi har modtaget melding om at vejstrækningen på Gjessøvej fra Gjessø til skole-
distriktsgrænsen (Bordinglundvej) er ændret til særlig trafikfarlig, i forb. med ny vurdering af vejnettet.
2.5   Mødereferatet fra mødet med Silkeborg kommune blev gennemgået og vedlægges dette
referat. I flg Silkeborg kommune (Svend Jacobsen) kommer der på et senere tidspunkt et nyt udspil ang. nye
udstykningsområder i Gjessø fremover.

3   Økonomi:
3.1.   Kassereren gennemgik regnskabet og pt. er der en kassebeholdning på ca. kr. 2.700,00  når
div. ind- og udbetalinger bliver udført, hvilket kasseren blev opfordret til.
Kasseren laver et opgørelse over regnskabet for Gjessø Posten og tilbagebetaler et evt.
Overskud til de respektive foreninger i forhold til hvad de har indbetalt.

4    Hjemmesiden:
4.1.    Referater fra møder (16 marts, 4 april, og 24 aug.) mangler på vores hjemmeside.
Henning lovede at få den a’jourført samt vores bemærkninger til kommuneplanen.
Ligeledes lægges vores ”huskeseddel” på hjemmesiden.

5.   Borgermødet d. 28 sep.

5.1.     Borger- og opstillingsmødet blev drøftet, der var fremmødt 16 personer.  Man drøftede at
ved fremtidige møder skal der evt.være en ”trækplaster” for at borgerne møder op.
5.2.     De tilrettede vedtægter blev godkendt og vedtaget på borgermødet.

6.    Valg til lokalråd.

6.1.   Der er pt. 2 borger der har indvilliget i at indgå i det nye lokalråd, flere overvejer stadig
vi skal alle gøre en indsats for at få flere emner frem og tror på det er muligt at finde
5 personer i lokalrådet og et antal suppleanter.

7.    Evt.
7.1.  Gjessø skole har 50 års jubilæum d. 6 nov. Lokalrådet bliver repræsenteret af Tage og
Henning.  Der overføres et beløb på kr.500 til skolens gavekonto.

8.   Næste møde.
8.1.   Næste møde aftales senere, evt. sammen med det nye lokalråd.