Møde med kommune vedr. planværksted

Møde med repræsentant fra Gjessø Lokalråd

Tilstede: Peter Fabrin og Gry Bruhn Hansen

Der var stor tilfredshed med borgermødet den 8. april 2010.04.22
Med baggrund i borgermødet blev der talt om, hvordan processen omkring inddragelse af nye
arealer bør angribes.

Gry vurderede, at der pt. indenfor eksisterende arealudlæg er gode muligheder for
byudvikling, såfremt private lodsejere sender en ansøgning om udarbejdelse af en lokalplan jf.
Silkeborg Kommunes procedure.

Gry orienterede om, at både Peter Villumsen og Bjarne Overgaard har meddelt, at der er
ansøgninger på vej.

Gry orienterede herudover om, at hun pt. arbejder med en lokalplan med mulighed for 11
boliger indenfor kommuneplanramme 43-B-09.

Mht. afholdelse af et nyt planværksted var det Grys vurdering, at der skal laves en del
forberedelser (fravælgelser), inden det giver mening at ”tegne streger” på et kort.

Kvalificeret fravælgelse

– Arealudlæg skal afspejle resultatet af landskabsanalysen. Vi er i gang med den indledende
planlægning for arbejdet, der omfatter hele Silkeborg Kommune.

– Afklaring af om de geologiske interesseområder helt skal friholdes eller ej.

– Afklaring af hvor tæt et evt. kommende boligområde kan komme på skoven heri indgår en
vurdering af et evt. boligområdes påvirkning af habitatområdet (Silkeborg Skovene).

Det bemærkes herudover, at der har været afholdt et planværksted i 2006. Det er derfor Grys
vurdering, at det skal angribes med en anden vinkel, idet det denne gang giver større mening
at arbejde mere målrettet med en konkret strukturplan for kommende perspektivområder og
kommuneplantillæg.