Mødereferat 22.02.2010

Side 1 af 2
Lokalrådsmøde d. 22.2 2010

Mødedeltager: Torben Sørensen, Lone Breumlund, Peter Fabrinn og Helene Jakobsen

Referent: Helene Jakobsen

1.  Referaterne fra de sidste møder, d. 15.12.09 og d.04.02.10

2.  Foreningsmødet d. 04.02.10 drøftes, vi beslutter at Torben kontakter Rasmus for at fastlægge en dato for
hvornår den nye GjessøPortal kan være på benene.

Torben har tidligere mailet til suppleanterne ang. Erik Christiansens post i Lokalrådet, men har endnu ikke
hørt noget fra dem ang. dette, det besluttes at vi fortsætter med 4 deltager pt.

3.  Infrastruktur og trafik.
Der er ifgl. 2 avisartikler søgt og bevilget 45 mio. kr. til anlægsopgaver i Silkeborg kommune, men der er
endnu ikke en Cykelsti mellem Gjessø og Them, og ej heller mellem Gjessø og Silkeborg på hverken
kommuneplan eller trafikplan.  Lone vil forfatte et læserbrev omhandlende dette, i håb om at politikerne
ikke skal glemme disse ønsker. Vi vil dog i Lokalrådet prioritere Gjessø – Them stien højest, da det er der
de fleste Gjessø-børn har deres skole og fritid, og at der ikke er en bus (ud over skolebussen) på denne rute.

Disse 2 cykelstier er med på de 5 Huskesedler som ligger hos kommunen, vi har endnu ikke fået svar og
Torben vil tage kontakt til kommunen for at rykke for svar.

4.  Skole og idræt.
Halgruppen er i fuld gang med nye tiltag bla. Små film som er klar til brug sidst i maj. Hal prospektet er
ligeledes ved at blive opdaterede.
Gjessøskole skal i år spare 10 %, dette er meget da der allerede er sparet alt for meget på skoleområdet.   Vi
ser  dette  som  en  stor  trussel  for  bevaringen  af  vores  skole,  og  ikke  mindst  da  kommuneplanen  ikke
tillægger den megen vækst i Gjessø de næste 10 år.

5.  Bebyggelse.
Peter  har  undersøgt  hvilke  områder  der  er  planlagt  at  udlægge  til  bebyggelse,  vi  beslutter  at  afvente
Borgermøde d. 8.april, for derefter at prøve at etablere et nyt planværksted, med udgangspunkt i de planer
der blev lavet i det tidligere planværksted, hvad kan lade sig gøre for de geologiske interesseområder som
omkranser Gjessøs syd og øst side, og hvordan kan vi så komme videre. Det er vigtigt at vi får mere vækst
i Gjessø hvis vi fortsat skal bevare skolen, købmanden, og ikke kan ”syltes” med hensyn til cykelstier og
multihal.

Lone er blevet kontaktet af Trine og Bjarne, naboerne til den gamle skole, som står for nedrivning(den gl.
skole), de har nogle ønsker om reetableringen af arealet, ang. Deres støtte-mur, og tilbyder evt. at deltage i
arbejdet.

Vi  beslutter  at  prøve  at  udforme  prospekter  tilegnede  de  5  Huskesedler,  med  udgangspunkt  i  det  som
allerede er lavet for Multihallen.
•   Cykelsti Gjessø – Them
•   Cykelsti Gjessø – Silkeborg
•   Bycentrum
•   Udlægning af arealer
•   Multihallen (som allerede er lavet)

Gjessø Lokalråd

Side 2 af 2
6.  Borgermøde d. 8.april.2010
Lone laver et opslag til aviserne, og til at hænge op i Kvik Spar, og der tages kontakt til Ingeborg for at få
lov at benytte ”søjlen” på hjørnet af Rustrupvej – Gjessøvej. Og her skal så også laves et opslag til dette
formål.
Vi  vil  prøve  om  vi  kan  låne  børnehaven,  da  det  er  det  eneste  sted  med  netadgang,  hvor  vi  kan  være
forhåbentlig mange samlet.
Peter vil tage kontakt til nogle kommunale folk som har noget at sige om vækstområder og de geologiske
interesseområder.   Og vi håber så at dette må være trækplaster for alle Gjessøborgerene.
Og håber at det må afføde en debat, med udgang i det nye planværksted.
Lone forfatter en dagsorden.

7.  Andet.
Lone foreslår at indkøbe en Netbook til at samle lokalrådets materiale, vi afventer hvilke poster der må
komme i løbet af året, bla. med Gjessøportalen.

Vi  har  modtaget  en  invitation  til  at  deltage  i  konkurrencen  om  at  blive  ”årets  landsby”  men  denne
konkurrence er for byer med max 1000 indbyggere, så vi må takke nej da Gjessø har ca. 1200 indbygger.

Them Medborgerhus bestyrelse har forespurgt om et lokalrådsmedlem fra Gjessø kunne have interesse i at
træde ind i bestyrelsen, men vi må takke nej da vi alle ønsker at ligge den fulde indsats i Gjessø-lokalråd,
men vil forespørge bestyrelsen om de kunne bruge en anden Gjessø borger, og dermed sende den videre
evt. til de andre foreninger.