Referat Lokalrådsmøde 05.03.2014

 1. Referat af sidste møde godkendt

 2. Fællesmødet 27. januar havde været meget konstruktivt, en fælles arbejdsdag var aftalt at skulle finde sted i løbet af foråret.

 3. Bygning af hal var nu klart til at påbegyndes i juli/august 2014 da Grauballe ikke var klar med lokalplanen. Hal udvalget ville stå for nødvendige aftaler og aktiviteter i forbindelse af byggeriet, men lokalrådet ville holde sig løbende orienteret. Dette var oplyst på et møde med kommunen den 6. februar 2014

 4. Salg af de syv nye grunde ved Løgagervej var klar til at gå i udbud, priserne var endnu ikke offentliggjort.

 5. Bymidten og muligheder for forskønnelse og trafiksikkerhed blev drøftet men der blev ikke vedtaget konkrete tiltag.

 6. Aftalen med kommunen om Villys plads var fremsendt men lokalrådet var ikke indstillet på at imødekomme, at den nye aftale omfattede at vi lokalt skulle stå for slåning af græs på området. Opstilling af et læskur overfor bus holdepladsen ville blive foretaget af kommunen.

 7. Fordele og ulemper ved 2 minus 1 vej fra Gjessø til Them blev drøftet, og der var enighed om ,at en cykelsti var at foretrække. Da der ikke var udsigt cykelsti både til Them og Silkeborg skulle emnet videre drøftes ved et kommende besøg af byrådsmedlemmer om emnet.

 8. Formanden redegjorde for et møde afholdt med alle lokalrådsformænd for at få valgt to repræsentanter til nærdemokratiudvalget afholdt den 3. februar.

 9. CVR og E-Boks. Gjessø lokalråd er registreret.

 10. Der var enighed om at nedlægge facebook.

 11. Regnskab indsendes til kommunen senest 1. juni.

 12. De nuværende vedtægter fandtes at være tilstrækkelige.

 13. Huskesedler /handlingsplan blev drøftet og der var enighed om at genindføre prioriterede huskesedler

 14. Der ville blive afholdt et borgermøde  i september 2014.

 15. Næste møde blev aftalt den 7. maj 2014 hos Lars