Ordinær Generalforsamling Ved GSI.

Lørdag d. 29-3 2014  kl. 12-30  havde GSI ordinær generalforsamling som vi her  ser referatet af:

 

Referat fra Generalforsamling i

Gjessø Senior Idræt.   

Lørdag den: 29-03-2014 kl.12.30 i Klubhuset i Gjessø 

Dagsorden efter vedtægterne:

Bo bød velkommen  

  1.  Valg af dirigent: Bo blev valgt og konstaterede at indkaldelsen var sket rettidig

  2.  Bestyrelsens beretning og godkendelse heraf. Bo fortalte om hvad der var arbejdet med i årets løb b.l.a. indkøb af bowls og indendørs petanque og træning i både bowls og badminton, klargøring af den udendørs petanquebane og kunne fortælle at vi også i år vil gå vagt for Riverbooat  som giver en indtægt på 9500 kr. 

  3.  Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse.  Kassereren fremlagde regnskabet og budgettet som godkendtes uden bemærkninger 

  4.  Fastsættelse af kontingent. Kontingentet er uændret 100 kr. pr medlem og så må man deltage i alle foreningens aktiviteter 

  5.  Behandling af indkomne forslag. (forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen) der var ingen indkomne forslag 

  6.  Valg af bestyrelse.  På valg er: Villy Just og Henning Jensen,  Villy modtager ikke genvalg: Henning Jensen og John Gam Hansen blev valgt til bestyrelsen 

  7. Valg af suppleanter. Gert Larsen og Bjarne Pedersen blev valgt til suppleanter 

  8. Valg af revisor. Ove Jessen blev genvalgt til revisor. 

  9.  Eventuelt. I et referat fra haludvalget kan man læse at man påtænker at bruge vores økonomiske støtte til en kommende hal til fundraising hvor en smart mand skal have 20.000 kr. + 1o% af den fremskaffede støtte for at søge forskellige fonde, dette synes vi fra senioridræt ikke vores støttekroner skal gå til. 

På Bestyrelsens vegne

Henning Jensen